GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-30 10:23 | odsłon 1397

Tryb działania i regulaminy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDAŃSKU
Opiera się na wymaganiach programowych oraz na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.09.2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. z dnia 13 września 2004r.) z późniejszymi zmianami i wprowadza szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego.
Został on opracowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony po konsultacji z uczniami i rodzicami uczniów. Niniejszy dokument zawiera ustalenia ogólne, uzupełniają go przedmiotowe systemy oceniania. Wszystkie te dokumenty pozostają do wglądu nauczycieli, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w czytelni szkolnej w godzinach jej pracy.
I. Zasady ogólne oceniania wewnątrzszkolnego
1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
1. poinformowanie uczniów o poziomie jego osiągnięć i postępach w tym zakresie,
2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.,
3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w danej szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.
4.Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając uczniowi oceny zwrotnej o:
- jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, - skuteczności wybranych metod uczenia się, - poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.
5.Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
6.W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela, jak i potrzeb danego oddziału, ale nie są one sprzeczne z ogólnymi przepisami i rozporządzeniami.
II. Jawność ocen
1.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 Na wniosek ustny rodziców - który może dotyczyć każdej oceny uzyskanej przez ucznia - nauczyciel udziela uzasadnienia ustnego, powołuje się na: WSO i PSO, wymagania na poszczególne stopnie szkolne, kryteria oceniania danej formy aktywności ucznia i inne aspekty oceniania, w przypadku pracy pisemnej ucznia okazuje ją rodzicom, omawia sposób punktacji, komentarz lub informację zwrotną umieszczoną na pracy.
 Na wniosek pisemny rodziców - który może dotyczyć tylko oceny klasyfikacyjnej- nauczyciel dokonuje uzasadnienia pisemnego, zgodnie z powyższymi wskazaniami.
3.Sprawdzone i ocenione prace pisemne i kontrolne do końca danego roku szkolnego przechowuje nauczyciel.
4.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom lub prawnym opiekunom. Odbywa się to w szkole, w obecności nauczyciela lub wychowawcy, sprawdzone i ocenione kontrolne prace ucznia nie mogą być kopiowane.
III. Zapoznawanie rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów z wymaganiami, kryteriami i zasadami oceniania
1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów ora z rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, kryteriach oceniania zachowania, założeniach WSO i PSO oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana w następujący sposób:
- uczniów na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, bądź na lekcjach, - rodziców na spotkaniach z wychowawcą klasy w pierwszych dniach września,wywieszenie ww informacji na tablicach ogłoszeń na korytarzach i w salach lekcyjnych, wyłożenie dokumentów z ww informacjami w czytelni szkolnej.
2. Rodzice swoim podpisem potwierdzają przyjęcie do wiadomości podanych informacji,
 nieobecność rodziców na wrześniowych spotkaniach jest traktowana jako zaakceptowanie przedstawianych informacji, bez prawa wnoszenia zastrzeżeń.
.
IV. Dostosowanie wymagań
1.Najważniejszą zasadą tworzenia metod sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów jest sprawdzanie wiadomości poprzez umiejętności poszczególnego ucznia.
2.Zestaw wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania określa każdy nauczyciel danego przedmiotu w sposób indywidualny.
3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii PPP lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania:
 wychowawcy winni na początku roku szkolnego przygotować wykaz uczniów wymagających wsparcia w zakresie dysfunkcji,
 wychowawcy są zobowiązani przedstawić nauczycielom poszczególnych przedmiotów nazwiska tych uczniów,
 wychowawcy powinni skierować uczniów wymagających pomocy do pedagoga szkolnego, który w miarę możliwości wyznaczy im zajęcia terapeutyczne, wyrównujące itp.
 każdy nauczyciel musi respektować zalecenia PPP,
 nie należy konstruować osobnych sprawdzianów o zaniżonym poziomie trudności dla uczniów posiadających opinię, nie dających możliwości uzyskania ocen wyższych, aniżeli ocena dostateczna,
 nauczyciel jest zobowiązany sprawdzać poziom wiedzy i umiejętności ucznia dysfunkcyjnego różnymi formami i metodami,
 nauczyciel przedmiotu prowadzi ścisłą współpracę z nauczycielem terapeutą oraz pedagogiem, a także rodzicami, którzy zostali pouczeni przez PPP, w jaki sposób wspomagać dziecko w przezwyciężaniu trudności,
 nauczyciel jest zobowiązany pozytywnie motywować do pracy ucznia dysfunkcyjnego, udzielać mu pochwał i wsparcia,
 jeżeli uczeń i rodzice nie skorzystają z form pomocy zaproponowanych przez szkołę, uczeń będzie oceniany zgodnie z obowiązującą skalą ocen.
4.Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki, informatyki, czyli tzw. przedmiotów kreatywnych należy brać szczególnie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.
5.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
6.Jednorazowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego od rodziców będzie respektowane przez nauczycieli w/w przedmiotu trzy razy w semestrze.
V. Wybrane formy oceniania
1.W ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach ucznia, a największe znaczenie posiadają oceny z prac pisemnych.
2.Ocenie i kontroli podlegają różne formy aktywności ucznia, należą do nich między innymi:
1. pisemne prace klasowe,
2. sprawdziany i testy,
3. kartkówki
• pisemne prace domowe,
1. prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
2. wypowiedzi ustne,
3. aktywność na lekcji,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. samodzielne notatki z lekcji,
6. samodzielne odszukiwanie informacji w różnych źródłach,
7. inne przyjęte przez nauczycieli na początku roku szkolnego.
3.Pisemne prace klasowe i sprawdziany na prawach pracy klasowej, trwające 45 lub 90 minut, o charakterze podsumowującym, przeprowadza się po powtórzeniu materiału i zapowiedzeniu co najmniej tydzień przed terminem, • w tygodniu mogą być nie więcej niż dwie takie prace, które nauczyciel sprawdza i podaje oceny uczniom w terminie do dwóch tygodni.
4.Kartkówki z ostatniego tematu są niezapowiedziane i sprawdzone przez nauczyciela na następną lekcję, • kartkówki z trzech ostatnich lekcji są zapowiadane i sprawdzone w ciągu tygodnia.
5.Pozostałe formy aktywności ucznia oceniane są zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.
VI. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach w nauce ich dzieci
1.O postępach w nauczaniu będą informowani rodzice (prawni opiekunowie) dziecka na spotkaniach z nauczycielami:
o w listopadzie - przedstawienie ocen cząstkowych i omówienie postępów w nauce,
o na miesiąc przed klasyfikacją semestralną - przedstawienie ocen przewidywanych,
o pod koniec pierwszego semestru - przedstawienie klasyfikacyjnych ocen semestralnych,
o w marcu - przedstawienie ocen cząstkowych i omówienie postępów w nauce,
o na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną - przedstawienie ocen cząstkowych i przewidywanej oceny końcoworocznej.
2.Sposoby przekazywania rodzicom, prawnym opiekunom informacji o postępach dziecka i trudnościach w nauce:
o Przekazywanie podczas zebrań kartek z ocenami cząstkowymi, przewidywanymi i klasyfikacyjnymi zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
o Rozmowy indywidualne podczas zebrań.
o Pisemne (w dzienniczku lub zeszycie ucznia), telefoniczne zapraszanie rodziców na spotkania indywidualne podczas konsultacji nauczycielskich - w sytuacjach szczególnie uzasadnionych za pośrednictwem listu poleconego.
o Udostępnianie rodzicom prac ucznia i opisywanie jego trudności w nauce.
o Recenzowanie prac pisemnych, np. z języka polskiego.
VII. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne
Poziom wymagań koniecznych (K)
 wymagania na ocenę dopuszczającą - są to wiadomości i umiejętności absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki.
Poziom wymagań podstawowych (P)
 wymagania na ocenę dostateczną - to wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania. Użyteczne w życiu codziennym, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji.
Poziom wymagań rozszerzających (R)
 wymagania na ocenę dobrą - wiadomości i umiejętności średnio trudne.
Poziom wymagań dopełniających (D)
 wymagania na ocenę bardzo dobrą - są to wiadomości i umiejętności bardziej złożone, przeznaczone dla uczniów zainteresowanych przedmiotem, przekraczające minimum niezbędne do dalszej edukacji.
Poziom wymagań wykraczających poza program (W)
 wymagania na ocenę celującą - są to wiadomości i umiejętności złożone.
VIII. Poziom opanowania wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie
1.Ogólne kryteria ocen semestralnych i końcowych są następujące:
stopień celujący otrzymuje uczeń, który :
• posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, lub
• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach;
stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, oraz
• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, oraz
• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;
stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :
• ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz
• rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;
stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :
• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, oraz
• wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.
IX. Szczegółowe kryteria ocen ocena opanowane umiejętności i aktywność posiadana wiedza celująca  samodzielnie wykonuje zadania o złożonym stopniu trudności, wykraczające poza poziom danej klasy  systematycznie wzbogaca swą wiedzę lekturą  bierze aktywny udział w konkursach  wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień, potrafi go uzasadnić  samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych; proponuje rozwiązania nietypowe  posiada wiedzę objętą zakresem materiału, dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań bardzo dobra  samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania o znacznym stopniu trudności  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  w pełni opanował materiał przewidziany programem
 wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji  bierze udział w konkursach  rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności dobra  samodzielnie rozwiązuje typowe zadania a trudniejsze z pomocą nauczyciela  poprawnie stosuje wiadomości  rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o niewielkiej skali trudności  jest aktywny na lekcji  opanował materiał w stopniu zadowalającym dostateczna  potrafi wykonać proste zadania  rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne  wykazuje się zadowalającą aktywnością  opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień dopuszczająca  przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności  jego wiedza posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dłuższym okresie niedostateczna  nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności  braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela
X. Skala ocen z zajęć edukacyjnych
1. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali: nazwa stopnia skrót literowy odpowiednik cyfrowy celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1
2.Ocena semestralna i końcowa wyrażane są bez plusów i minusów (nie są one średnią arytmetyczną ocen cząstkowych).
3.Przyjmuje się następującą liczbę ocen cząstkowych wymaganą do ustalenia oceny klasyfikacyjnej:
o dla przedmiotów o liczbie zajęć w tygodniu jedna lub dwie godziny - przynajmniej dwie oceny,
o dla przedmiotów o liczbie zajęć w tygodniu powyżej dwóch godzin - przynajmniej 4 oceny.
4.Według tej samej skali notowane są oceny cząstkowe, które określają poziom wiadomości lub umiejętności nauczania ze zrealizowanej części programu nauczania. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Oceny cząstkowe są jednym z wielu elementów wpływających na ocenę klasyfikacyjną.
5.Uczeń ma możliwość poprawiania oceny cząstkowej. Jest zobowiązany poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu na prawach pracy klasowej w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela , ale po zajęciach dydaktycznych. Sposób oznaczania oceny uzyskanej w wyniku poprawy: 1/3 ocena ndst poprawiona na dst 1/nb uczeń nie zgłosił się na poprawę 1/- uczeń zgłosił się na poprawę, ale nie uzyskał oceny pozytywnej (nie wstawia się ocen ndst. za nieudaną poprawę)
6.Zasady poprawy innych stopni cząstkowych regulują przedmiotowe systemy oceniania.
7.Uczeń ma możliwość zgłoszenia nie przygotowania do zajęć, którą nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, zapisując jego datę. Dla zajęć w wymiarze do 2 godzin tygodniowo dopuszcza się nieprzygotowanie raz w semestrze, powyżej 2 godzin - dwa razy w semestrze, a powyżej 5 godzin - trzy razy w semestrze.
8.Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
10.Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe (z wyjątkiem tych dla chętnych) oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe, oceny z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę semestralną (roczną), a oceny z prac domowych i innych form aktywności wpływają na podwyższenie tej oceny.
XI. Klasyfikacja śródroczna i roczna
1.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych,
• klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, z końcem pierwszego semestru.
2.Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania( w klasach I-III pozostaje ona oceną opisową - szczegółowe ustalenia dotyczące oceniania ucznia w klasach O i I-III zawiera przedmiotowy system oceniania zespołu nauczania zintegrowanego) ,
• nauczyciele uczący w klasach I - III wypełniają karty szkolnych osiągnięć ucznia dwa razy w semestrze ( styczeń - I semestr oraz czerwiec - II semestr),
• oceny cząstkowe w klasach I - III brzmią:
"wspaniale"; "brawo","dobrze"; "popraw się", "musisz jeszcze popracować", "stop"
• w klasach trzecich w celu gromadzenia informacji na temat osiągnięć edukacyjnych uczniów, dopuszcza się ocenianie bieżące wg skali obowiązującej w klasach IV - VI.
3. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali, o której mowa w rozdziale XI oraz oceny zachowania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali obowiązującej w szkole.
4. Na miesiąc (dokładną datę dzienną wyznacza dyrektor szkoły i podaje w księdze zarządzeń) przed rocznym, semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawcy odczytują w klasie przewidywane oceny przedmiotowe i z zachowania, zapisują je w dzienniku w oznaczonej rubryce .
5. Rodzice zostają zaproszeni na zebranie, podczas którego otrzymują kartki z przewidywanymi ocenami. Podpis rodzica na protokole zebrania jest potwierdzeniem przyjęcia informacji do wiadomości,
• rodziców nieobecnych wychowawca zaprasza na spotkanie indywidualne. Niestawienie się rodziców na spotkania traktowane jest jako zaakceptowanie stanu rzeczy i nie zgłaszanie zastrzeżeń.
6.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, nie są to średnie arytmetyczne ocen cząstkowych,
• nie przewiduje się na koniec semestru dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
7. W przypadku zagrożenia ucznia niedostateczną oceną klasyfikacyjną nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie przez niego zaległych ocen negatywnych i niewykonanych prac.
8. W przypadku, gdy w okresie klasyfikacji nauczyciel przedmiotu przebywa na dłuższym zwolnieniu lub urlopie z przyczyn osobistych i nie może przybyć do szkoły w celu ustalenia ocen klasyfikacyjnych, dyrektor szkoły powołuje nauczyciela o odpowiednich kwalifikacjach do nauczania tegoż przedmiotu, oceniania bieżącego oraz ustalenia ocen klasyfikacyjnych,
• jeśli w szkole nie ma nauczyciela o odpowiednich kwalifikacjach, ustalenia ocen klasyfikacyjnych dokonuje wychowawca klasy na podstawie ocen cząstkowych i przewidywanych, które zostały zapisane w dzienniku.
9..Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono , że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub semestrze programowo wyższym, nauczyciel przedmiotu:
• W miarę możliwości włącza ucznia do zajęć wyrównawczych.
• Przygotowuje dodatkowe zadania, wyznacza termin wykonania, sprawdza i ocenia.
• Dwa razy w semestrze spotyka się z uczniem w celu omówienia i rozwiązania trudności w nauce.
• Nawiązuje współpracę z pedagogiem szkolnym i rodzicami.
10.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, czyli naruszono następujące zasady:
W zakresie ogólnym:
 W terminie nie przedstawiono rodzicom i uczniom ocen przewidywanych.
 Nie stworzono uczniowi możliwości uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
 Ocena klasyfikacyjna była niejawna.
 Ocena klasyfikacyjna nie polegała na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględnionych w szkolnym planie nauczania i jego zachowania według przyjętych kryteriów.
W zakresie zajęć edukacyjnych:
 Ocena klasyfikacyjna została ustalona na podstawie zbyt małej ilości ocen cząstkowych.
 Ocena klasyfikacyjna została uzależniona od oceny z zachowania.
W zakresie zachowania:
 Ocena z zachowania została uzależniona od ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 Ocenę wystawiono z pominięciem elementów: • zasięgnięcie opinii innych nauczycieli, • zasięgnięcie opinii klasy, • samoocena ucznia.
11. Dyrektor szkoły w celu stwierdzenia, czy roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona zgodnie z przepisami podejmuje następujące działania:
 rozmowa wyjaśniająca z nauczycielem, który ustalił daną ocenę,
 rozmowa wyjaśniająca z wychowawcą,
 analiza dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusz ocen, WSO i PSO.
12. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna została ustalona zgodnie z prawem, dyrektor kieruje do rodziców pismo odmowne z uzasadnieniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do sposobu ustalenia oceny klasyfikacyjnej zostaje wdrożona procedura przewidziana § 17. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
XII. Warunki i tryb uzyskania przez uczniów wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
1.Warunki:
• Uczeń przez cały semestr systematycznie pracował i wypełniał swoje obowiązki wykorzystywał z powodzeniem możliwość poprawy ocen, dążył do osiągnięcia jak najlepszych stopni.
• Oceny uzyskane przez ucznia nie wskazują jednoznacznie na wysokość oceny końcowej (ocena waha się pomiędzy dwoma stopniami).
2.Tryb:
 Złożenie przez rodziców ucznia w dniu zebrania , na którym prezentowane są przewidywane oceny, lub w dniu następnym datowanego, pisemnego podania do wychowawcy klasy (wzór opracowany przez radę pedagogiczną) . Jeśli rodzice ucznia nie przybyli na spotkanie, wychowawca w ciągu dwóch dni komunikuje się z nimi telefonicznie lub poprzez wpis do zeszytu lub dzienniczka ucznia.
 Przyjęcie podania przez wychowawcę i przedstawienie go nauczycielowi danego przedmiotu. Na podaniu powinny być zapisane daty: przyjęcia podania przez wychowawcę i zapoznania się z nim nauczyciela przedmiotu.
 Jeżeli uczeń nie spełnia podanych powyżej warunków do podwyższenia oceny, otrzymuje pisemną odpowiedź odmowną z uzasadnieniem.
 Przedstawienie uczniowi przez nauczyciela przedmiotu w ciągu trzech dni od dnia wpłynięcia podania zadań koniecznych do uzyskania oceny wyższej - rodzaj, treść i termin wykonania zadań powinny być sporządzone pisemnie, podpisane przez ucznia oraz rodziców i złożone u wychowawcy klasy.
 Sprawdzenie przez nauczyciela stopnia wykonania zleconych zadań dodatkowych. Jeżeli u wyznaczonym terminie, najpóźniej do dwóch dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej , uczeń nie podejmie lub nie spełni postawionych przed nim wymagań na ocenę wyższą, ocena wystawiona przez nauczyciela jest ostateczna.
 Obowiązkiem ucznia jest przestrzegać wyznaczonych terminów i zgłosić się do nauczyciela w celu wywiązania się ze wszystkich zadań.
 Nauczyciel przedmiotu przechowuje prace pisemne ucznia wykonane na podwyższenie oceny, powinny być one ocenione i zrecenzowane zgodnie z WSO i PSO.
 Wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego dokumentację związaną z ubieganiem się uczniów o podwyższenie oceny.
3.Ogólne wymagania na podwyższenie oceny przewidywanej:
 Uzyskanie przez ucznia w okresie od przedstawienia oceny przewidywanej do ostatecznego jej wystawienia (chodzi o planowane przez nauczyciela i obejmujące całą klasę prace kontrolne, prace domowe i inne bieżące zadania) ocen pozwalających na podwyższenie tejże.
 Wykonanie (samodzielnie i twórczo) w wyznaczonym terminie zaproponowanych przez nauczyciela dodatkowych prac/ćwiczeń, zadań na poziomie oceny wyższej.
 Zaliczenie sprawdzianu lub pracy klasowej, na której uczeń był nieobecny, a obejmowała ona zagadnienia i umiejętności istotne dla wystawienia oceny wyższej.
 Odpytanie ucznia z treści programowych istotnych dla wystawienia oceny wyższej (odpytanie powinno się odbyć w obecności co najmniej dwóch uczniów z klasy, może mieć miejsce na lekcji, podczas zajęć dodatkowych, wyrównawczych itp.
XIII. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy
1.W przypadku nie klasyfikowania ucznia wdraża się procedury przewidziane paragrafem 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
2.W przypadku uzyskania przez ucznia w wyniku klasyfikacji oceny niedostatecznej wdraża się procedury przewidziane paragrafem 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami;
• uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem paragrafu 19 ust.10 Rozporządzenia :
uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
XIV. Promocja
1.Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 8 paragrafu 18 Rozporządzenia : w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego (z zastrzeżeniem dot. egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego) uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej.
3.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
4.Promocję i świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV-VI szkoły podstawowej i otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen klasyfikacyjnych rocznych co najmniej 4,75 i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą,
• ocena z religii i dodatkowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - j. angielski - wliczana jest do średniej ocen.
XV. Ocena z zachowania
1.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania
2.Ocenianie zachowania odbywa się systematycznie i powinno uwzględniać w szczególności 4 SFERY:
I SFERA Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
II SFERA Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o piękno mowy ojczystej, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.
III SFERA Dbałość o honor tradycje szkoły. <.p>
IV SFERA Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
3.Każdą ocenę z zachowania się ucznia należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę realne możliwości, zdolności, warunki środowiska itp. Oceniać należy zachowanie się w szkole i poza szkołą. Podczas każdego zebrania rodzice są informowani o ilości punktów otrzymanych przez dziecko w każdej sferze.
4.Sposób ustalenia klasyfikacyjnej oceny z zachowania:
Ocenę ostatecznie ustala wychowawca po przeanalizowaniu postawy ucznia wg kryteriów przyjętych przez radę pedagogiczną na podstawie:
- opinii klasy
- samooceny ucznia w formie ustnej lub pisemnej
- opinii nauczycieli uczących w klasie (wypełnienie przez nich tabeli, w której oceniają postawę ucznia zaobserwowaną na prowadzonych przez siebie zajęciach);
- średniej arytmetycznej ocen wystawionych z każdej z 4 sfer.
5.Pracownicy niepedagogiczni szkoły mają prawo zgłaszać swoje uwagi dotyczące zachowania uczniów do wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.
6.Ocenę zachowania śródroczną ustala się według następującej skali : wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, używając odpowiednio skrótów:
7.W klasach I - III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową według standardów wymagań w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka.
8.Dokonując oceny zachowania wymaga się umiejętności i kompetencji w zachowaniu ucznia w stosunku do:
a) SIEBIE
- rozpoznawania i nazywania emocji swoich i innych ludzi;
- mówienia o odczuwanych i przeżywanych emocjach;
- ujawniania emocji pozytywnych;
- panowania nad emocjami negatywnymi,
- reagowania emocjonalnego adekwatnie do sytuacji;
- radzenia sobie z sukcesem i niepowodzeniem;
- pokonania własnej nieśmiałości, uległości, lęku;
- doskonalenia ujawnionych zdolności organizatorskich;
- odczuwania własnej wartości;
- postrzegania swej indywidualności.
b) KOLEGÓW I DOROSŁYCH
- nawiązywania koleżeńskich kontaktów;
- chętnego uczestniczenia w zabawach z kolegami;
- przestrzegania zasad obowiązujących w grupie;
- godzenia własnych potrzeb z potrzebami danej społeczności;
- akceptowania ludzi mimo ich inności, różnic w wyglądzie i zachowaniu;
- okazywania szacunku starszym;
- spieszenia z pomocą słabszym;
- sprawiania radości innym;
- unikania konfliktów;
- rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy; przepraszania, wybaczania;
- obiektywnego oceniania swojego zachowania i innych.
c) PRZYRODY
- wrażliwości na piękno przyrody;
- opiekuńczości wobec zwierząt;
- dbałości o środowisko naturalne;
- właściwego zachowania się wobec przyrody;
- dostrzegania piękna pór roku;
- nawyku oszczędzania papieru, wody, energii elektrycznej;
- ogólnej ciekawości świata.
d) WYTWORÓW KULTURY
- dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu;
- znajomości tradycji i obyczajów regionalnych i narodowych;
- szacunku do barw narodowych, hymnu i godła;
- poszanowania wytworów ludzkiej pracy;
- podejmowania prób wyrażania swoich myśli i uczuć różnymi środkami artystycznymi;
- próby interpretowania treści dzieła literackiego, muzycznego, plastycznego;
- właściwego korzystania z radia, magnetofonu, telewizji;
- próby swoich twórczych sił w wybranej dziedzinie kultury.
9.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
- oceny zajęć edukacyjnych,
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem:
- Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono nagannš rocznš ocenę klasyfikacyjnš z zachowania;
- uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.
10.Kryteria ocen zachowania uczniów klas 4 - 6, w skali punktowej:
Wzorowe 100 pkt. i powyżej
Bardzo dobre od 80 do 99 pkt.
Dobre od 50 d0 79 pkt.
Poprawne od 0 do 49 pkt.
Nieodpowiednie od -1 do -69 pkt.
Naganne -70 pkt. i więcej
Wzorowe 100 pkt. i powyżej
Bardzo dobre od 80 do 99 pkt.
Dobre od 50 d0 79 pkt.
Poprawne od 0 do 49 pkt.
Nieodpowiednie od -1 do -109 pkt.
Naganne -110 pkt. i więcej
Wzorowe 100 pkt. i powyżej
Bardzo dobre od 80 do 99 pkt.
Dobre od 50 d0 79 pkt.
Poprawne od 0 do 49 pkt.
Nieodpowiednie od -1 do - 30 pkt.
Naganne -31 pkt. i więcej
Wzorowe 0 pkt. i powyżej
Bardzo dobre od -20 do 0 pkt.
Dobre od - 50 do -21 pkt.
Poprawne od -80 do -51 pkt.
Nieodpowiednie od -100 do -81 pkt.
Naganne -101 i więcej
Ocena semestralna/końcoworoczna jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych z każdej z 4 sfer.
Wzorowe 6 p.
Bardzo dobre 5 p.
Dobre 4 p.
Poprawne 3 p.
Nieodpowiednie 2 p.
Naganne 1p.
Np. Uczeń, który otrzymał w sferze 1 ocenę wzorową (6 p.), w sferze 2 ocenę dobrą (4p.), w sferze III poprawną (3p.) i w sferze IV wzorową (6 p.) otrzymuje ocenę końcową: (6+4+3+6):4=4,75 w przybliżeniu 5 , a więc ocenę bardzo dobrą.
XVI. Ocenianie uczniów na zajęciach nadobowiązkowych
Przedmioty nadobowiązkowe wprowadzone do ramowego planu nauczania posiadają opracowany przez nauczycieli system oceniania, który uwzględnia wszystkie powyższe zasady, sposoby i procedury.
XVII. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania
1.Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania będzie dokonywana na zakończenie każdego roku szkolnego oraz w cyklu podsumowania trzyletniego.
2. Źródłem wniosków będą:
 zestawienia procentowe ocen klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej,
 ankieta dla rodziców i uczniów,
 analiza kart obserwacji ucznia w klasach I-III.
XVIII. Ocenianie zewnętrzne
W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań.
1.Sprawdzian odbywa się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyr. CKE. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż 30 minut.
2.Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
3.Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.
4.Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
5.W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez dyrektora OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku pisania sprawdzianu.
6.W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminującego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza w protokole.
7.Uczeń może uzyskać na sprawdzianie max 40 punktów. Wyniki sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów.
8.Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie Szkoły.
Aspekty oceniania i klasyfikowania, które nie zostały ujęte w powyższym dokumencie, rozstrzyga się na podstawie nadrzędnych aktów prawnych wymienionych na wstępie.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data