GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-30 10:23 | odsłon 1650

Rada pedagogiczna

Regulamin Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej Nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego
w Gdańsku
§ 1
Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku zostaje ustalony na ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
§ 2
Organizacja pracy Rady Pedagogicznej
1. Radę Pedagogiczną tworzą:
a) dyrektor szkoły,
b) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach Rady Pedagogicznej.
3. Zebrania Rady Pedagogiczne są organizowane:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
c) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
d) w miarę bieżących potrzeb.
4. Zebrania organizowane są na wniosek:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) z inicjatywy dyrektora szkoły,
c) organu prowadzącego szkołę,
d) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły.
6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych podczas zebrania, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7. Dyrektor Szkoły pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
8. Do zadań Przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) opracowanie rocznego planu pracy Rady Pedagogicznej,
b) przygotowanie, zwołanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej,
c) podpisywanie uchwał Rady Pedagogicznej,
d) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
e) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej,
f) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
9. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:
a) czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,
b) składania wniosków i projektów uchwał,
c) udziału w pracach w stałym zespole samokształceniowym lub w zespołach zadaniowych powołanych przez Radę Pedagogiczną.
10. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej, jej komisjach lub zespołach, do których został powołany,
b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,
d) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,
e) składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań.
§ 3
Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą w szczególności:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
f) przyjmowanie sprawozdania Dyrektora z monitorowania pracy szkoły oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego,
g) nowelizowanie Statutu Szkoły.
2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy opiniowanie w szczególności:
a) organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projektu planu finansowego,
b) wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c) propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
d) propozycji Dyrektora dotyczących kandydatów do funkcji kierowniczych w szkole,
e) Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
f) zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania,
g) kandydatury przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie się ocenianego nauczyciela od oceny jego pracy,
h) kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,
i) organizacji roku szkolnego w zakresie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
j) szkolnego zestawu podręczników.
3. Rada Pedagogiczna porozumiewa się z Radą Rodziców w sprawach uchwalenia w ramach kompetencji Rady Rodziców:
a) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,
b) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programów, o których mowa a ust. 3 pkt a i b, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
§ 4
Zespoły Rady Pedagogicznej i ich zadania
1. Rada Pedagogiczna może powoływać Zespoły i Komisje stałe lub działające doraźnie, którym powierza wykonanie określonych zadań.
2. Do stałych zespołów Rady Pedagogicznej należą Zespoły samokształceniowe.
3. Przewodniczącym Zespołu Nauczycieli uczących w danym oddziale jest Wychowawca klasy.
4. Zespoły samokształceniowe wybierają spośród siebie przewodniczących, którzy kierują pracami Zespołów, przedstawiają wnioski, opinie Dyrektorowi Szkoły, a Radzie Pedagogicznej podczas zebrań roczne plany pracy Zespołów, informacje o pracy Zespołów w pierwszym okresie oraz sprawozdanie roczne z pracy Zespołów.
5. Zadania zespołów samokształceniowych określa art. 20 ust. 2 Statutu Szkoły.
§ 5
Zebrania Rady Pedagogicznej
1. O zebraniu Rady Pedagogicznej Przewodniczący zawiadamia Członków z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Każdorazowo na początku zebrania Przewodniczący Rady Pedagogicznej przedstawia Członkom porządek zebrania.
3. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
4. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez Przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (obecność co najmniej połowy Członków Rady Pedagogicznej).
5. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
6. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć Przewodniczący.
7. Propozycje zmian w porządku zebrania Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.
§ 6
Tryb podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej
1. Rada Pedagogiczna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał
2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zazwyczaj w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Pedagogicznej.
5. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.
6. W przypadku równej liczby głosów, o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.
7. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek Członka Rady Pedagogicznej przyjętego w głosowaniu jawnym.
8. W głosowaniu tajnym Członkowie Rady Pedagogicznej głosują na kartach do głosowania
przygotowanych przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
9. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród Członków Rady
Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej otrzymują kolejny numer porządkowy w roku szkolnym i rejestrowane są w Rejestrze Uchwał Rady Pedagogicznej prowadzonym przez Przewodniczącego.
11. Przewodniczący Rady Pedagogicznej podpisuje uchwały podjęte przez Radę Pedagogiczną.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej gromadzone są w Księdze Uchwał Rady Pedagogicznej, która wraz Rejestrem Uchwał Rady Pedagogicznej przechowywana jest w sekretariacie Szkoły i w bibliotece.
13. Wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z prawem wstrzymuje Dyrektor Szkoły.
14. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący Szkołę oraz Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny.
15. Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny jest ostateczne.
§ 7
Dokumentowanie zebrań Rady Pedagogicznej
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i gromadzone w Księdze Protokołów.
Dopuszcza się sporządzanie protokołów z wykorzystaniem komputerowego edytora tekstów. Wydrukowane protokoły parafują na każdej stronie i podpisują co najmniej dwie osoby: Protokolant i Przewodniczący Rady Pedagogicznej. Kolejne strony Protokołu muszą być ponumerowane. Następny protokół otrzymuje kolejny numer strony.
2. Protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej sporządza się do 7 dni roboczych od daty zebrania.
3. Rada Pedagogiczna wybiera stałego protokolanta na każdy rok szkolny.
4. Księga Protokołów stanowi dokument, który przechowywany jest w sekretariacie Szkoły.
5. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają członkowie Rady Pedagogicznej, upoważnieni Pracownicy Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny i Organu Prowadzącego.
6. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wglądu do protokołu w terminie 7 dni roboczych od jego sporządzenia.
7. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniesione uwagi na najbliższym zebraniu i w głosowaniu podejmuje decyzję o zasadności zgłoszonych uwag. Stanowisko Rady Pedagogicznej odnotowuje się na protokole, do którego zgłoszono uwagi.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Rady Pedagogicznej przyjęty zostaje do stosowania uchwałą Rady Pedagogicznej.
2. Każdorazowa zmiana Regulaminu Rady Pedagogicznej wymaga wprowadzenia zmian w trybie uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Regulamin Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data