GPE Edukacyjna

modyfikacja 2019-05-08 13:16 | odsłon 2556

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2.

Zgodnie z art. 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn.13.09.2017 r., sprawozdanie finansowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdańsku za rok 2018 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.Wyciąg ze statutu Ośrodka

§1

1. Pełna nazwa ośrodka brzmi: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 mieści się w Gdańsku,

przy ulicy Ks. M. Góreckiego 16.

§2

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 zwany dalej „ośrodkiem” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

§3

1. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 wchodzą:

  1. Grupy wychowawcze
  2. Przedszkole Specjalne Nr 78;
  3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 78;
  4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1;
  5. Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze;

2. Ośrodek posiada świetlicę.

§4

1. Przyjęcie wychowanka do ośrodka odbywa się na podstawie:

  1. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni;
  2. zgody rodziców na umieszczenie dziecka w ośrodku;
  3. skierowania organu prowadzącego ośrodek.

2. Wszyscy wychowankowie ośrodka bez względu na stopień niepełnosprawności

intelektualnej realizują obowiązek szkolny.

§5

1. Ośrodek jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.

 ​[...]


Nasz Ośrodek to otwarta, dynamiczna, zintegrowana ze środowiskiem lokalnym placówka oświatowa szkolnictwa specjalnego, wykwalifikowana i profesjonalnie przygotowana, kreatywna kadra, różnorodność innowacyjnych i niekonwencjonalnych metod pracy, opartych na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata, rodzinna i przyjazna atmosfera, nowocześnie wyposażone gabinety, wielospecjalistyczna i funkcjonalna diagnoza każdego wychowanka, autorskie programy edukacyjne, terapeutyczne, wychowawcze i rewalidacyjne, indywidualne programy pracy z wychowankami, uwzględniające ich potrzeby, możliwości jak i potencjały, ośrodek transformacji pedagogicznych, i wreszcie ośrodek równych szans, przestrzegający zasad wzajemnej akceptacji, współdziałania i współpracy.​​


Naszym nadrzędnym celem jest poszerzanie kompetencji społecznych wychowanków.


Kształcenie młodzieży w naszej placówce prowadzone jest do końca roku szkolnego  w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

1. w przypadku szkoły podstawowej 18. rok życia;

2. w przypadku gimnazjum 21. rok życia;

3. w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej 24. rok życia.

Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Ośrodka pod nr tel. 58 343 03 21 lub u dyrektora placówki pod nr tel. 602 723 797.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
Ul. Ks. M. Góreckiego 16
80-544 Gdańsk

Telefon: 583430321
E-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdansk.pl
Strona internetowa:  http://sosw2.edu.gdansk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: BIPUdostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze