GPE Edukacyjna

modyfikacja 2015-12-01 19:45 | odsłon 1042

Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez 
      ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są 
      jedynymi  reprezentantami ogółu uczniów. 

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i Regulaminem Ucznia

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 
       wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły, w szczególności dotyczące realizacji 
       podstawowych praw uczniów, takich jak:
       1/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
       2/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
       3/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między      
          wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
       4/ prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
       5/ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
          z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem,
       6/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Rozwiązywanie spraw spornych między organami szkoły:
          W sprawach spornych miedzy organami szkoły Dyrektor powołuje Komisje Rozjemczą:
       1/ Zwołanie posiedzenia Komisji Rozjemczej polega na pisemnym zawiadomieniu przez Dyrektora
           organów szkoły o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji.
       2/ W skład Komisji wchodzą:
            a/ Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor
            b/ po dwóch przedstawicieli organów pozostających w konflikcie, 
       3/ Zwołanie Komisji Rozjemczej nie może nastąpić później  niż w ciągu 2 tygodni od faktu zgłoszenia
          Dyrektorowi Szkoły przez przewodniczących organów faktu zaistnienia sporu.
       4/ Rozstrzygnięcia sporu dokonuje się w drodze tajnego głosowania. Uchwała jest ważna jeśli 
          głosowało na nią więcej niż 50 % członków Komisji Rozjemczej.
       5/ Uchwała Komisji Rozjemczej ostatecznie rozstrzyga spór i nie przysługuje od niej odwołanie.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze