GPE Edukacyjna

modyfikacja 2015-12-06 13:15 | odsłon 643

Rada szkoły

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przyjęty na Walnym Zebraniu Rodziców SOiO CONRADINUM - 25 października 2007 roku.

Podstawa prawna:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty - Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r.

Artykuł 1

§ 1.

DO KOMPETENCJI RADY RODZICÓW NALEŻY:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów działania szkoły w zakresie wychowania oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 4. współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły,
 5. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
 6. współpraca ze środowiskiem lokalnym i przedsiębiorstwami,
 7. udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznymi działającymi w szkole,
 8. w celu wspierania działalności statusowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Artykuł 2

§ 1.

ORGANAMI RADY RODZICÓW SĄ:

 1. Rada Klasowa Rodziców,
 2. Ogólne Zgromadzenie Delegatów Rad Klasowych,
 3. Prezydium Rady Rodziców,
 4. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.

§ 2.

 1. Wybory do organów Rady Rodziców, o których mowa  w § 1., dokonywane są w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Odwołanie członka organów Rady Rodziców następuje także w głosowaniu jawnym.
 3. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek uczestników Zgromadzenia przegłosowanym zwykłą większością głosów.

Artykuł 3

§ 1.

Rada Klasowa jest podstawowym organem Rady Rodziców, prowadzącym działalność na szczeblu klasy.

§ 2.

 1. Wyboru Rady Klasy, w minimalnym 3 osobowym składzie, dokonują rodzice uczniów klasy na swoim pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
 2. W posiedzeniach Rady Klasowej bierze udział wychowawca klasy oraz przedstawiciel Samorządu Klasowego.

§ 3.

Przedstawiciel Rady Klasowej reprezentuje radę na Ogólnym Zgromadzeniu Delegatów Rad Klasowych.

Arrtykył 4

§ 1.

 1. Ogólne Zgromadzenie Delegatów Rad Klasowych jest najwyższym organem Rady Rodziców.
 2. W posiedzeniach Ogólnego Zgromadzenia bierze udział dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego członek rady pedagogicznej.

§ 2.

Na wniosek rady rodziców, po uzgodnieniu z dyrektorem, w pracach zgromadzenia ogólnego mogą brać udział także inne osoby.

Artykuł 5

§ 1.

Prezydium Rady Rodziców zwołuje Ogólne Zgromadzenie Delegatów Rad Klasowych w terminie 14 dni od powołania rad klasowych.

§ 2.

Prezydium Rady Rodziców jest zobowiązane zwołać Ogólne Zgromadzenie także na żądanie:

 • Komisji Rewizyjnej,
 • dyrektora szkoły lub organu bezpośrednio nadzorującego szkołę,
 • przynajmiej 1/10 Rad Klasowych oraz na prośbę Samorządu Szkolnego.

§ 3.

 1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Delegatów Rad Klasowych powinno być złożone pisemnie do Prezydium Rady Rodziców, z podaniem celu jego zwołania.
 2. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 3 tygodni od daty złożenia wniosku.

Artykuł 6

§ 1.

WYŁĄCZONA KOMPETENCJA OGÓLNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW RAD KLASOWYCH JEST:

 • uchwalenie regulaminu Rady Rodziców,
 • uchwalenie kierunków bieżącej działalności rady,
 • powołanie i odwołanie członków Prezydium rady,
 • ustalenie zasad tworzenia i gospodarowania funduszami rady,
 • rozpatrywanie i akceptacja sprawozdań Prezydium z prowadzonej działalności, ustalanie absolutorium prezydium rady.

§ 2.

W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może składać wniosek do rady pedagogicznej w sprawie dokonania zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników. Zmiana w szkolnym zestawie podręczników nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 3.

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Artykuł 7

§ 1.

Prezydium Rady Rodziców kieruje działalnością rady rodziców oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 2.

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich poziomów nauczania w szkole.

§ 3.

Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.

§ 4.

 1. Prezydium na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborze, dokonuje ze swojego składu wyboru przewodniczącego i jego zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz członków Komisji Rady Rodziców.
 2. Prezydium w drodze głosowania może w każdym czasie dokonać zmian organizacyjnych w swoim składzie.

§ 5.

 1. Zebrania Prezydium Rady Rodziców zwołuje jego przewodniczący lub zastępca, w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. W posiedzeniach Prezydium bierze udział dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej.

§ 6.

Prezydium Rady Rodziców w uzasadnionych przypadkach może udzielić poręczenia za ucznia szkoły.

Artykuł 8

§ 1.

Komisję Rewizyjną, w minimum 3 osobowym składzie, powołuje Ogólne Zgromadzenie Rad Klasowych na okres 3 lat.

§ 2.

Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżący nadzór i kontrola działalności Rady Rodziców w zakresie:

 • gospodarowania funduszami Rady Rodziców,
 • realizacji planów uchwalonych przez Ogólne Zgromadzenie Delegatów Rad Klasowych
 • rozpatrywanie skarg na działalność Prezydium Rady Rodziców.

§ 3.

Raz w roku, na Ogólnym Zgromadzeniu Delegatów, Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z prowadzonej działalności kontrolno - rewizyjnej oraz przedkłada wniosek o udzielenie absolutorium Prezydium Rady Rodziców

Artykuł 9

§ 1.

Organa Rady Rodziców wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą wiekszością głosów przy obecności co najmiej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 2.

Jeżeli uchwała organu Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni uzgadnia z danym organem sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały

§ 3.

W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w § 2, dyrektor szkoły lub Rada Rodziców przekazuje sprawę do roztrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

§ 4.

W sprawach spornych Prezydium Rady Rodziców i dyrektor szkoły mogą odwołać się do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę.

Artykuł 10

§ 1.

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na finansowanie działalności związanej z realizacją celów, o których mowa w artykule 1  2.
 2. fundusze Rady Rodziców pochodzą:
 • z uchwalonych składek rodziców,
 • darowizn finansowych i rzeczowych,

§ 2.

Dysponowanie środkami funduszy Rady Rodziców jest w kompetencji jego Prezydium zgodnie z preliminarzem zatwierdzonym przez Ogólne Zgromadzenie Delegatów Rad Klasowych.

§ 3.

Kontrola i nadzór nad właściwym dysponowaniem funduszami leży w zakresie kompetencji Komisji Rewizyjnej

Artykuł 11

§ 1.

Regulami niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Ogólne Zgromadzenie Delegatów Rad klasowych. Regulamin zatwierdzony został na zebraniu ogólnym delegatów Rad Klasowych w dniu 27 listopada 2007 r.


Przewodniczący Rady Rodziców                                                                                   Dyrektor SOiO CONRADINUM

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW.doc
2015-12-06 Pobierz
82 kB