GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 13:37 | odsłon 727

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 66 W GDAŃSKU

Podstawa prawna:
 
1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami).
2.      Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o  systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz 542).
3.      Statut Przedszkola Nr 66
 
§ 1
I. Postanowienia ogólne
1.      Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.
2.      Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 66 w Gdańsku ul. Startowa27.
3.      Rada Rodziców może reprezentować ogół Rodziców także na zewnątrz wobec władz samorządowych, oświatowych, organizacji społecznych, instytucji i innych.
4.      Rada Rodziców liczy dokładnie tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
5.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.
6.      Pełna nazwa Rady Rodziców brzmi:
Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 66 w Gdańsku
7.  Rada Rodziców używa pieczęci urzędowej prostokątnej o brzmieniu:
      RADA RODZICÓW
Przy Przedszkolu Nr 66
80-461 Gdańsk
ul. Startowa 27
8.      Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, rozpoczyna się i kończy po upływie dnia, w którym odbyło się pierwsze w danym roku szkolnym zebranie ogólne rodziców.
9.      Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców, co następuje w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie po odbyciu się zebrania grupowego/ogólnego rodziców.
10.  Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Rodziców.
11.  Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady, organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
12.  Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.
13.  Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco–doradczym.
14.  Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.
 
 
§ 2
Cele i zadania Rady Rodziców
1.      Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola poprzez podejmowanie działań, jako organu Przedszkola, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Przedszkola oraz niniejszego regulaminu.
2.      Rada Rodziców współdziała z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
3.       Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
4.       Celem Rady Rodziców jest pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w tworzeniu najkorzystniejszych warunków do pobytu dzieci i funkcjonowania placówki.
5.       Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania przedszkola.
6.       Przedstawianie nauczycielom, dyrektorowi, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii rodziców (prawnych opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach przedszkola.
7.       Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
8.       Współdziałanie z dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców dzieci z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla przedszkola i rodziców.
 
 
§ 3
Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców,
przedstawicieli  Rad Oddziałowych oraz procedura wyłaniania Komisji Rewizyjnej
1.         Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu – na pierwszym zebraniu każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencjęrodziców.
2.         Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.
3.         Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.
4.         Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
5.         Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
6.         Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli ostatni z wybieranych członków Rady Oddziału i kolejne osoby uzyskają tę samą ilość głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
7.         Osoba, która otrzyma największą ilość głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.
8.         Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą ilość głosów, głosowanie powtarza siędla tych osób.
9.         Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
10.     Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od przeprowadzenia wyborów.
11.     Rada Rodziców wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
12.     Kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wyłania się z osób, które w wyborach do Rad Oddziałowych uzyskały drugi, co do liczby głosów wynik. Jeżeli dwie o9soby uzyskają równą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
13.     Pierwsze posiedzenie Komisji powinno się odbyć w ciągu czternastu dni od przeprowadzenia wyborów.
14.     Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady Rodziców, Rodziców tym działalność finansową. Dwa razy w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru.
 
§ 4
Władze Rady
1.      Rada, na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu, wybiera spośród siebie, 
w drodze głosowania zwykłą większością głosów, osoby pełniące funkcje:
1.1.      Przewodniczącego Rady,
1.2.      Zastępcy Przewodniczącego Rady,
1.3.      Skarbnika Rady,
1.4.      Sekretarza Rady.
2.      Udział rodziców nie wchodzących w skład Rady w posiedzeniach Rady, może odbywać się bez prawa głosu na zasadzie:
2.1.      indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,
2.2.      propozycji członków Rady, rodziców bądź dyrektora.
3.      Odstąpienie członka Rady od udziału w działalności Rady może nastąpić w drodze:
3.1.      złożenia rezygnacji,
3.2.      odwołania na wniosek 25% rodziców danego oddziału lub członków Rady po uprzednim głosowaniu, zwykłą większością głosów.
4.      Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący wspólnie z Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem oraz Skarbnikiem – zwani dalej Prezydium Rady Rodziców.
5.      Do podstawowych zadań Prezydium należy:
5.1.      bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami,
5.2.      realizacja preliminarza Rady,
5.3.      wykonywanie uchwał Rady,
5.4.      koordynowanie prac Rad Oddziałowych,
5.5.      nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,
5.6.      zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.
6.      Wszyscy członkowie Rady pełnią funkcje społecznie.
 
§ 5
Posiedzenia Rady
1.           Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.           Zebranie zwyczajne Rady zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
3.           Ustala się następujący porządek na pierwsze zebranie przedstawicieli rodziców:
3.1.       Wybór Rady Rodziców;
3.2.       Przyjęcie sprawozdania i dokumentów dotyczących działalności ustępującej Rady.
3.3.       Informacja Dyrektora przedszkola o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu przedszkola.
3.4.       Dyskusja programowa i uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.
4.           Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
5.           Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie:
5.1.       z inicjatywy 1/3 składu Rady,
5.2.       na wniosek dyrektora przedszkola
5.3.       lub rady pedagogicznej.
6.           Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego. Członkowie Rady na siedem dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku obrad jest także podany do wiadomości wszystkich rodziców.
7.           Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego jej członka.
8.           W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.
9.           Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady.
10.         Posiedzenia Rady są protokołowane odręcznie lub elektronicznie.
11.         Protokół winien zawierać:
11.1.        datę,
11.2.        nazwiska zebranych członków Rady,
11.3.        porządek posiedzenia,
11.4.        treści podjętych uchwał,
11.5.        inne ważniejsze postanowienia.
12.         Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
13.         Protokoły zebrań Rady Rodziców stanowią dokumentację placówki.
14.         Protokoły z posiedzeń Rady przekazywane są do wiadomości dyrektora.
15.         Rada Rodziców współpracuje w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
16.         Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni, wnioskodawca może odwołać się od decyzji:
16.1.       Dyrektora Przedszkola - do organu prowadzącego Przedszkole,
16.2.       Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców - do Dyrektora Przedszkola w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
17.                 Zobowiązuje się Radę Rodziców do zachowania tajemnicy służbowej.
 
§ 6
Tryb pracy Rady Rodziców
1.           Rada Rodziców działa niezależnie, autonomicznie.
2.           Działalność Rady musi być zgodna z obowiązującym prawem.
3.           Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
4.           Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większościągłosów.
5.           Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.
6.           Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie, co uchwały.
7.           Podejmowane przez Radę uchwały są wnoszone do protokołu z posiedzeń Rady.
8.           Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z prawem lub interesami placówki Dyrektor Przedszkola zawiesza jej wykonanie i w terminie 2 tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały,
9.           W sprawach zwykłego zarządu decyzje w imieniu Rady może podejmować jej przewodniczący, informując o podjętych działaniach pozostałą część członków Rady na najbliższym posiedzeniu Rady.
10.       Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 
 
§ 7
Struktura i zadania członków Rady Rodziców i Rady Oddziałowej
1.         Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:
1.1.       kierowanie działalnością i całokształtem prac Rady Rodziców;
1.2.       opracowanie projektu planu pracy Rady wraz z planem finansowym na dany rok, z uwzględnieniem zadań wynikających z planu pracy i planu finansowego przedszkola;
1.3.                  współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady, włączanie ich do realizacji planu pracy;
1.4.       zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym;
1.5.       kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców;
1.6.       przekazywanie dyrektorowi, Radzie pedagogicznej opinii i postulatów Rady dotyczących działalności przedszkola,
1.7.       składanie sprawozdania z pracy oraz  działalności finansowej Rady za miniony rok szkolny na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym,
1.8.       reprezentowanie stanowiska Rady na zewnątrz.
2.         Zastępca Przewodniczącego Rady wspiera działalność przewodniczącego, a w przypadkach jego nieobecności przejmuje jego obowiązki.
3.         Zadaniem Sekretarza Rady jest:
3.1.       prowadzenie obsługi sekretarskiej posiedzeń Rady, w szczególności:
3.1.1.      przygotowanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie go do podpisania uczestnikom posiedzeń;
3.1.2.      przyjmowanie do protokołu zdań odrębnych członków Rady.
3.2.       opracowanie harmonogramu prac i spotkań.
3.3.       prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz czuwanie nad prawidłowym jej przechowywanie.
4.        Zadaniem Skarbnika Rady jest:
4.1.       czuwanie  nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym, celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców;
4.2.       sprawdzanie na bieżąco dokumentację finansową Rady przygotowaną przez intendenta;
4.3.       prowadzenie i sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady.
5.           Do zadań Rady Oddziałowej należy:
5.1.       realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału przedszkolnego;
5.2.       prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców danego oddziału przedszkolnego wobec dyrektora i nauczycieli;
5.3.       występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy przedszkola oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do rady i Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał;
5.4.       informowanie rodziców o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
 
 
§ 8
Prawa i obowiązki członków Rady
1.           Członkowie Rady mają prawo:
1.1.       dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacjąi przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;
1.2.       wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola;
1.3.       głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.
Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
 
 § 9
Kompetencje Rady Rodziców
L.p.
Kompetencje
Zadania wynikające z kompetencji
Podstawa prawna
1.
Uchwala
regulamin i dokonuje zmiany do niego
Art.53 ust. 4ustawy o systemie oświaty
w porozumieniu z radą pedagogiczną
a)     programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
Art.54 ust. 2, pkt. 1 ustawy o systemie oświaty
Uchwalenie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian
§ 10 ust.8 Regulaminu Rady Rodziców
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiniuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola
Art.54 ust. 2 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty
na użytek oceny[1] dorobku zawodowego nauczyciela za okres odbytego stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego na podstawie zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela przez dyrektora
Art. 9c, ust. 7 ustawy KN
Wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych
§ 2, ust. 6 rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych planów nauczania
Może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
Art. 54. ust. 1 ustawy o systemie oświaty
projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
§ 4 ust.2, pkt.2)Rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Dz. U. Nr 56 poz. 506 z 2002r.
 
programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola o którym mowa w art. 34 ust. 2
Art.54 ust. 2 pkt. 2)
ustawy o systemie oświaty
3.
Wnioskuje
Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela             i dyrektora przedszkola.
Art. 6a, ust. 1, pkt. 5 ustawy - KN
Może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
Art. 54. ust. 1 ustawy o systemie oświaty
4.
Zatwierdza
roczne sprawozdania Rady po zbadaniu sprawozdania przez komisję Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.
 
5.
Deleguje
jednego przedstawiciela rodziców do prac Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
Art. 36a. ust. 6 ustawy o systemie oświaty
Uczestniczenie w pracach komisji kwalifikacyjnej w sprawie przyjęć dzieci do przedszkola, w sytuacjach większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu.
Statut Przedszkola
 
 
§ 10
Zasady działalności finansowej oraz zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
1.           Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutowąprzedszkola.
2.           Fundusze Rady Rodziców powstają:
2.1.       z dobrowolnych składek rodziców;
2.2.        z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji;
2.3.       z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska przedszkola (występy dzieci, kiermasze, aukcje prac dzieci itp.) rejestrując dochody drukiem KP;
2.4.       ze zbiórki a następnie sprzedaży surowców wtórnych np. makulatury;
2.5.       inne źródła.
3.           Wysokość minimalnej składki ustalają rodzice na pierwszym w danym roku szkolnym walnym zebraniu rodziców w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na zebraniu.
4.           Rodzice wpłacają dobrowolną składkę jednorazowo, miesięcznie lub kwartalnie według swego uznania i możliwości w kasie lub na konto bankowe rady rodziców.
5.           Zbieranie składek od rodziców oraz prowadzenia rejestru dobrowolnych wpłat rodziców na drukach KP oraz w zestawieniu zbiorczym oraz przygotowanie raportów powierza się intendentowi przedszkola.
6.           Jeśli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki na drugie dziecko 50% a 3 dziecko 25%. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
7.           Szczegółowe zasady wydatkowania środków z funduszu Rady są ustalane corocznie przez Radę w preliminarzu budżetowym.
8.           Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady Rodziców zgodnie z ustalonym preliminarzem wydatków.
9.           Do ewidencji dochodów i wydatków Rady oraz do równoczesnego ewidencjonowania przebiegu wykonania planu finansowego służy uproszczona księga dochodów i wydatków (amerykanka), do której wpisuje się wszystkie operacje finansowe w porządku chronologicznym.
10.       Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:
10.1.   organizację teatrzyków, koncertów, wycieczek, rytmiki, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci oraz konsultacje ze specjalistami lub warsztatów szkoleniowych dla rodziców;
10.2.   zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola;
10.3.   opłatę zajęć dodatkowych;
10.4.   prace zlecone na wykonanie napraw sprzętu;
10.5.   współfinansowanie remontów oraz innych inwestycji prowadzonych na rzecz przedszkola, w celu podnoszenia standardu budynku i placu zabaw przedszkola.
11.         Zakupione przez Radę Rodziców środki trwałe są jej własnością i zostają wpisane do księgi inwentarzowej Rady Rodziców.
12.         W przypadku zużycia środka trwałego Rada Rodziców podejmuje decyzję o zdjęciu go z majątku Rady Rodziców, dokumentując to odpowiednim protokołem.
13.         W przypadku całkowitej lub częściowej likwidacji przedszkola Rada podejmuje decyzję o zbyciu lub przekazaniu innej placówce środków trwałych, których jest właścicielem.
14.         Na każdą przyjętą od rodziców wpłatę do kasy Rady, wydaje się pokwitowanie z kwitariusza „Kasa przyjmie”, prowadzonego przebitkowo. Oryginał otrzymuje wpłacający, a odbitka zostaje w aktach. Oba pokwitowania posiadają ten sam numer.
15.         Za podstawę dokonywania wypłat mogą służyć tylko oryginalne dowody kasowe.
16.         W razie niemożności otrzymania oryginalnych rachunków na udokumentowanie wydatków może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę, która dokonała wydatku. Dokonane wydatki winny być wymienione w oświadczeniu.
17.         Na dowodach stanowiących podstawę wypłaty za wykonane roboty i usługi oraz za dostarczone towary powinno być umieszczone potwierdzenie wykonania i przyjęcia określonych robót i usług lub przyjęcia wymienionych w dowodzie towarów, podpisane przez osoby spośród pracowników przedszkola lub członków Rady.
18.         Dowody stanowiące podstawę wypłaty powinny być sprawdzone i zatwierdzone przez Przewodniczącego i Skarbnika Rady.
19.         Do ewidencji dochodów i wydatków Rady oraz do równoczesnego ewidencjonowania przebiegu wykonania planu finansowego służy uproszczona księga dochodów i wydatków, do której wpisuje się wszystkie operacje finansowe w porządku chronologicznym.
20.         Przewodniczący Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna składają dwa razy w roku sprawozdanie z działalności finansowej. Sprawozdanie winno być sporządzone w formie pisemnej i wywieszone na tablicy ogłoszeń.
21.                     Rada gromadzi i przechowuje środki pieniężne na rachunku bankowym Rady jako organizacji.
22.         Na wydatki bieżące Rada może dysponować pogotowiem kasowym, którego wysokość ustala Prezydium Rady w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola.
23.         Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem upoważnionych osób.
24.         Rada upoważnia dyrektora do dysponowania funduszami Rady zgodnie z ustalonym planem finansowym w zakresie wydatków.
 
§ 11
Nadzór nad działalnością Rady Rodziców
1.    Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
2.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
2.1.      kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami;
2.2.      przedstawienie radzie wnioski wynikające z przeprowadzenia kontroli;
2.3.      opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady;
2.4.      dokonywanie dodatkowej kontroli działalności Rady na żądanie rodziców zgłoszone na zebraniu grupowym bądź ogólnym, Dyrektora przedszkola.
2.5.      wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
3.      Po zakończeniu kontroli komisja sporządza i zatwierdza protokół, z którym zapoznaje Prezydium.
4.      W przypadku rażących uchybień w działalności rady Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych
 
§ 12
Postanowienia końcowe
1.           Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej.
2.           Decyzja o zmianie Regulaminu może zostać podjęta na posiedzeniu Rady w drodze głosowania większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
3.           Rada rodziców, rodzice współdziałają z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną za pomocą form wymienionych w Statucie Przedszkola.
4.           Sprawy sporne rozstrzygają zapisy zawarte w Statucie  Przedszkola  Nr 66.
5.           Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje na czas nieokreślony.
Gdańsk, dnia 21 września 2010 roku


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data