GPE Edukacyjna

modyfikacja 2015-12-01 19:43 | odsłon 957

Rada szkoły

logo 

Konto  Rady Rodziców:

KREDYT BANK

53150020511220505098640000

Rada szkoły nie została powołana, podobne funkcje pełni Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rade Rodziców tworzą przedstawiciele rad 
     oddziałowych ( po jednym z każdego oddziału );
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
     1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub
     placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego
     nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Do kompetencji Rady Rodziców  należy:
      1/ uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
           a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i
              działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego
              przez nauczycieli,
           b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
              uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści
              działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
       2/ opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
       3/ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.        
       4/ występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w sprawach 
              organizacji zajęć  pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 
       5/ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie 
              treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 
              nauczycieli,

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia    
         z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ten ustala dyrektor szkoły w 
         uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora  szkoły 
         obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 
         Pedagogiczną.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z      
        dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa 
        plan finansowy Rady Rodziców. 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Regulamin RR IX LO.pdf
Regulamin RR IX LO.pdf 01.04.2013 Dokument określający kompetencję i rolę Rady Rodziców w IX LO
2015-12-01 Pobierz
67 kB