GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-30 13:24 | odsłon 803

Rada pedagogiczna

 

REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ

 

Szkoły Podstawowej nr 65 w Gdańsku

 

uchwalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  z późniejszymi zmianami oraz Statutu Szkoły


 

§ 1

1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.


§ 2

1.       W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Mogą to być:

      -   pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły;

      -   przedstawiciele rodziców (Rady Rodziców);

      -   przedstawiciele samorządu uczniowskiego i młodzieżowych 

organizacji działających na terenie szkoły;

      -   pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej

          nad uczniami;

      -   przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, 

oświatowych czy pedagogicznych;

2.       Przed każdym zebraniem przewodniczący ustala listę osób zaproszonych.


§ 3

1.     Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach i zespołach.

2.  Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresiew związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania plenarne umieszczone są w planie pracy szkoły,są organizowane w czasie pozalekcyjnym.

3.   W strukturze Rady działają zespoły przedmiotowe i problemowe, które mogą być powoływane w miarę potrzeb.

4.   Zespoły przedmiotowe i problemowe pracują w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

5.   Kierunki działań WDN:

      -   doskonalenie pracy szkoły;

      -   dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i rozwój współpracy w      gronie Rady;

      -   wprowadzanie zmian i ulepszeń pracy szkoły.


6.    Cele WDN:


-      poprawa procesu nauczania i uczenia się oraz zmian rzeczywistości

       szkolnej w zakresie dydaktyki;

-      rozwiązywanie problemów szkolnych i wychowawczych;

-      rozwój kompetencji dydaktycznych;

-      rozwój wewnętrznej organizacji.

7.    Przewodniczących zespołów powołuje z pośród ich członków dyrektor
 szkoły na kadencję trwającą 3 lata. Przewodniczący mogą być odwołani
w czasie trwania kadencji przez dyrektora.

8.    Z pośród Rady Pedagogicznej powołane są  następujące komisje:

      -   komisja wnioskowa;

      -   komisja ds. stypendiów dla nauczycieli dokształcających się

          i doskonalących;

      -   komisja ds. socjalnych;

      -   komisja inwentaryzacyjna.

9.    Przewodniczącego Rady upoważnia się do występowania z wnioskami dotyczącymi powoływania komisji doraźnych w zależności od zadań i funkcjonowania szkoły.

10.  Komisje z pośród swoich członków wybierają przewodniczącego. Kadencja komisji trwa 3 lata. Przewodniczący komisji mogą być odwołani w czasie trwania kadencji zwykłą większością głosów członków komisji.

§ 4 

1.    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej mogą się odbywać z inicjatywy:

      -   przewodniczącego;

      -   organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

      -   organu prowadzącego szkołę

      -   co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

2.    Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenie Rady Pedagogicznej (w razie potrzeby wyznaczony zastępca) oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie na 7 dni przed obradami wszystkich jej członków ,o terminie i porządku zebrania, poprzez zarządzenie i ogłoszenie w pokoju nauczycielskim.

3.    W razie potrzeby, przed zebraniem członkowie Rady otrzymują niezbędne materiały.

4.   Uczestniczenie członków Rady Pedagogicznej w jej obradach jest

      obowiązkowe.

5.   Usprawiedliwienie przyczyn nieobecności w obradach Rady przedkłada się jej przewodniczącemu, który podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności.


§ 5 

1.     Dyrektor szkoły lub zastępca przedstawia Radzie Pedagogicznej, wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

2.     Przewodniczący zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami prawaszkolnego oraz omawia tryb i formy realizacji.


§ 6

1.     Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły.

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) opracowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian;

7) zatwierdzanie regulaminów o charakterze wewnętrznym;

8) zatwierdzanie wniosków wychowawców i nauczycieli w sprawie przyznawania nagród uczniom, wyróżnień, kar.


§ 7

1.    Do kompetencji opiniodawczych (po zaopiniowaniu) Rady Pedagogicznej należy ocena:

     -   organizacja pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć

         lekcyjnych i pozalekcyjnych;

     -   projektu planu finansowego;

     -   wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Prezydenta

         Miasta, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej, odznaczeń

         i innych wyróżnień;

     -   propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

     -    programów nauczania i wychowania;

     -    propozycji dyrektora szkoły dotyczących kandydatów do powierzenia lub odwołania z kierowniczych funkcji w szkole.


§ 8

1.   Zasięganie opinii Rady Pedagogicznej następuje w sprawie:

      -   powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego

          stanowiska kierowniczego w szkole;

      -   odwołanie ze stanowiska dyrektora;

      -   występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych

          wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

      -   pracy dyrektora do dokonania oceny jego pracy;

      -   wniosków o indywidualny program lub tok nauki.


§ 9 

1.  Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala dni wolne

       od zajęć dydaktycznych.            

§ 10

1.   Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę (za zgodą) na:

       -  egzamin klasyfikacyjny ucznia (na prośbę ucznia lub jego rodziców),

           nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych;

       -  egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;


§ 11

1.     Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem (na wniosek):

       -   do organu uprawnionego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska

           dyrektora;

       -   do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej szkoły;      

       -   o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub

            innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

2.    Organ prowadzący szkołę (dyrektor w odniesieniu do innych   nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole), jest zobowiązany prowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.


§ 12

1.    Rada Pedagogiczna typuje (dokonuje wyboru) swoich przedstawicieli do:

       -   zespołu oceniającego, celem rozpatrzenia odwołania nauczyciela

           od ustalonej oceny pracy;

       -   komisji konkursowej na dyrektora szkoły.


§ 13

1.   Rada Pedagogiczna wyraża zgodę (uzyskanie pozytywnej opinii) 

       na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji (z wyjątkiem partii,

       organizacji politycznych.


§ 14

1.  Przewodniczący Rady jest obowiązany do realizacji uchwały Rady.

2.   Realizacja uchwał obowiązuje wszystkich pracowników i uczniów (także wtedy, gdy członek Rady zgłosił do nich swoje zastrzeżenie).

3.   Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej  

      niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały

      dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę, który podejmuje

      uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.            

      Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.


§ 15

1.   Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. By były prawomocne wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady.

2.   Głosowanie jawne stosuje się przy podejmowaniu uchwał w następujących sprawach:
       -   klasyfikacja i promocja klas,

       -   zatwierdzanie i opiniowanie planów i  stałych zadań,

       -   przyjmowanie wniosków zgłaszanych przez powołane komisje,

       -   przydział godzi ponadwymiarowych.

3.   Głosowanie tajne stosuje się przy podejmowaniu uchwał w następujących sprawach:

       -   opiniowanie kandydatów do nagród dyrektora i wyższego stopnia,

       -   wybieranie przedstawiciela do komisji konkursowej,

       -   wnioskowanie o odwołanie dyrektora lub innego nauczyciela ze

           stanowiska kierowniczego,

       -   wnioskowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o

           dokonanie oceny pracy placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela,

       -   we wszystkich innych sprawach osobowych stosuje się tajne głosowanie.       

4.   Aby przeprowadzić tajne głosowanie Rada wybiera każdorazowo 

     2- osobową Komisję Skrutacyjną. Osoby zaproszone nie będące      członkami Rady, mają jedynie głos doradczy. 


§ 16

1.   Tryb głosowania na posiedzeniu Rady.

      -   głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki;

      -   głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart i przeprowadzane jest

          przez Komisję Skrutacyjną;

      -   liczy się głos za, przeciw i wstrzymujący się;

      -   wybór osób poprzedza wyrażenie zgody na kandydowanie;

      -   przy równej liczbie głosów decyduje przewodniczący.


§ 17

1.   Członkowie Rady zobowiązani są do:

       -   przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych

           zarządzeń dyrektora;

       -   czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do których zostali powołani;

       -   składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;

       -   nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

           które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;

       -   potwierdzenia swego udziału na liście obecności i usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 3 dni.


§ 18

1.   Członkowie Rady mają prawo:

       -   wnosić zmiany do porządku posiedzenia oraz projekty uchwał;

       -   zgłaszać wnioski;

       -   kierować zapytania do dyrektora szkoły.


§ 19

1.   Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej są księgi protokołów oraz księgi uchwał sporządzane w formie papierowej.

2.   Wszystkie posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta.

3.   Protokół zebrania Rady zawiera:

      - numer i  datę posiedzenia, 

      - numer i datę podjętych uchwał,

      - zatwierdzony porządek obrad,

      - przebieg zebrania( streszczenie wystąpień i dyskusji),

      - treść zgłoszonych wniosków,

      - lista obecności na posiedzeniu Rady wraz z zapoznaniem się i przyjęciem protokołu.

      - podjęte uchwały i wnioski ,

4.   Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący Rady.

5.   Członkowie Rady mogą zapoznać się z treścią protokołu w ciągu 7 dni od napisania i zgłosić w ciągu 10 dni ewentualne poprawki przewodniczącemu obrad. Poprawki można wnosić na piśmie lub ustnie. Rada na następnym zebraniu podejmuje decyzje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek  do protokołu i zatwierdza je w drodze uchwały.

6.   Księga protokołów przechowywane są w gabinecie dyrektora szkoły.

7.   Księga protokołów może być udostępniona tylko na terenie szkoły jej nauczycielom oraz organom nadzorującym szkołę. Za prowadzenie księgi odpowiada dyrektor.

8.   Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządza się w ciągu 10 dni wyznaczony przez przewodniczącego protokolant.

9.   Uchwały Rady Pedagogicznej numerowane są cyframi arabskimi nr uchwały/ rok szkolny

10.  Podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej  odczytywane są wnioski                           z poprzednich obrad.

11.  1.   Księgi protokołów i księgi uchwał, opieczętowane i podpisane przez dyrektora, zaopatruje się w klauzulę. „Księga zawiera ... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ......... do dnia............ .


§ 20

1.  Nauczyciele reprezentujący Radę Pedagogiczną w innych organach lub komisjach są zobowiązani do reprezentowania na jej forum opinii uzyskanych podczas plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej.


§ 21

1.   Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Rady pedagogicznej.


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data