GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 15:13 | odsłon 802

Rada pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni jako członkowie stali w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka.

3. W posiedzeniach Rady, w razie potrzeby mogą uczestniczyć inni pracownicy Ośrodka lub też osoby z głosem doradczym z zewnątrz zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej

4. Plenarne Rady Pedagogiczne ustala się w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż trzy posiedzenia w ciągu roku szkolnego.

5.Zabrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu nadzorującego, organu prowadzącego lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o ich terminie. 

7. Przewodniczący w wyjątkowych przypadkach może upoważnić do prowadzenia Rady Pedagogicznej wicedyrektora Ośrodka ds. edukacyjno – terapeutycznych lub wicedyrektora Ośrodka ds. opiekuńczo – wychowawczych. 

8. W ramach działalności Rady Pedagogicznej dyrektor może powołać zespoły zadaniowe i problemowe. Zespoły problemowe opracowują programy działalności oraz czuwają nad ich prawidłową realizacją. Zespołami bezpośrednio kierują liderzy wybrani spośród członków Rady Pedagogicznej lub wskazani przez jej przewodniczącego.

9. Rada Pedagogiczna przyjmuje do wiadomości wyniki i wnioski dyrektora i wicedyrektorów Ośrodka ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz zespołów problemowych i zadaniowych dotyczące całokształtu pracy edukacyjno – terapeutycznej, opiekuńczo – wychowawczej i rewalidacyjnej.

10.    Członkowie Rady Pedagogicznej posiadają uprawnienia do:

-        zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących pracy edukacyjno – terapeutycznej, opiekuńczo – wychowawczej i rewalidacyjnej,

-        przedstawiania propozycji programów autorskich,

-        przedstawiania propozycji rozwiązań problemów dotyczących funkcjonowania Ośrodka,

-        zgłaszania projektów eksperymentów pedagogicznych oraz nowych, niekonwencjonalnych form i metod pracy.

11.    Kompetencje stanowiące rada realizuje poprzez podejmowanie uchwał.

 

12.    Inne kompetencje rady są realizowane poprzez formułowanie wniosków i opinii.

13.    Do kompetencji stanowiących rady należy:

a.    zatwierdzanie planów, programów Ośrodka;

b.   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c.    podejmowanie uchwał w sprawie nowoczesnych rozwiązań pedagogicznych w Ośrodku;

d.   przygotowanie projektu statutu Ośrodka lub jego zmian;

e.    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

f.     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

14.    Rada Pedagogiczna opiniuje:

a.    organizację pracy Ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i po za lekcyjnych w poszczególnych formach organizacyjnych;

b.   projekt planu finansowego ośrodka;

c.    propozycje dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjno – terapeutycznych, wychowawczo – opiekuńczych i rewalidacyjnych;

d.   wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

e.    powierzenia stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych lub odwołania z tych stanowisk.

f.     przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Ośrodka przez organ prowadzący.

g.    kandydaturę na stanowisko dyrektora proponowaną przez organ prowadzący w przypadku gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.

15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

16. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa.

17. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

18. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.

19.    Plenarne zebrania Rady Pedagogicznej ustala się w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż trzy zebrania w ciągu roku szkolnego.

20. Dopuszcza się możliwość tworzenia odrębnych Rad Pedagogicznych dla poszczególnych form organizacyjnych Ośrodka.

21. W ramach prac Zespołu Problemowego Rady Pedagogicznej ds. doskonalenia i dokształcania zawodowego odbywają się szkolenia dla wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w  Ośrodku.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data