GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 13:39 | odsłon 973

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 66 W GDAŃSKU

  
Podstawa prawna:
  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

2.  Statut Przedszkola Nr 66
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne:
 

1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą, jest kolegialnym organem realizującym zadania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. KN, rozporządzeń do nich wykonawczych oraz statutu przedszkola.

2. Regulamin określa zasady i procedury przygotowania i prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania jej posiedzeń.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu nr 66.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego placówkę, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 2

 

Przygotowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej:
 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są w czasie i poza zajęciami.

2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich, co najmniej połowa członków Rady.

4. W celu usprawnienia swojej pracy Rada Pedagogiczna może również powoływać komisje problemowe wśród swoich członków.

5. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

a)      Dyrektor przedszkola jako, przewodniczący
b)      Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, dla których Przedszkole nr 66 jest podstawowym zakładem pracy.

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

7. Zadaniem Rady Pedagogicznej, zgodnie ze Statutem Przedszkola nr 66 jest:

a)      Planowanie i organizowanie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej,
b)      Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola,
c)      Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,
d)     Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, współpracując w tym zakresie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
e)      Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków,
f)       Badanie warunków życia i zabawy w przedszkolu oraz w tym zakresie współpraca z Radą Rodziców.

8. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

a) Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania ze wszystkimi członkami Rady,
b) Przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora przedszkola,
c) Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,
d) Realizowania uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy miał do nich swoje zastrzeżenia,
e) Składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
f) Złożenia dwa razy w roku szkolnym sprawozdania z pracy za półrocza, w których powinien wypowiedzieć się jak wykorzystał program wychowania w przedszkolu, roczny plan pracy i wnioski Rady Pedagogicznej dla rozwoju dziecka, własnego warsztatu i współpracy z rodzicami,
g) Nie ujawnia spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców czy opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 
 
§ 3
 
Zasady i procedury obradowania:
 

1. Rada Pedagogiczna współdziała z dyrektorem przedszkola i społecznymi organami przedszkola w organizowaniu pracy dydaktyczno- wychowawczej i administracyjno- gospodarczej oraz podejmuje w granicach swych kompetencji uchwały

w sprawach związanych z życiem przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna decyduje w sprawach:

a)      Zatwierdzania rocznego planu pracy przedszkola,
b)      Innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
c)      Organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d)     Skreślenia dziecka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w Statucie Przedszkola,
e)      Zatwierdzania Statutu Przedszkola i wnoszenia do niego aneksów w razie potrzeb,
f)       Regulaminu własnego funkcjonowania,
g)      Przydziału nauczycielom godzin ponadwymiarowych stałych

3. Rada Pedagogiczna wyraża swoje stanowisko: decyzje, opinie, wnioski w formie uchwał.

4. Rada Pedagogiczna wnioskuje i opiniuje w sprawach:

a)    Kierunku pracy pedagogicznej,
b)   Organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć,
c)    Wniosków dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d)   Propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
e)    Projektu planu finansowego placówki,
f)    Opiniowania kandydatów na stanowisko dyrektora,
g)   Propozycji organu prowadzącego przedszkole powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
h)   Zgłoszenie wniosku o odwołanie i dokonanie oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą
w przedszkolu, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki.

5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

a)      Realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,
b)     Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego przedszkola,
c)      Oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
d)     Dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
e)      Zapoznania wszystkich członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
f)      Analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej, którym jest dyrektor przedszkola przedstawia Radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

7. Przewodniczący Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest za zawiadomienie wszystkich członków o terminie posiedzenia Rady.

8. Przewodniczący Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest za sprawny i zgodny z porządkiem dziennym przebieg obrad Rady.

9. Tryb pracy Rady Pedagogicznej:

a)      Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych zwyczajnych lub nadzwyczajnych,
b)      Posiedzeniami zwyczajnymi są posiedzenia przewidziane planem pracy Rady Pedagogicznej,
c)      Nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej, nie przewidziane planem pracy Rady Pedagogicznej organizowane są w przypadkach koniecznych, a mianowicie:
1)      Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
2)      Z inicjatywy: przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
d)     Rada Pedagogiczna może także obradować w komisjach,
e)      Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności przedszkola i pracy nauczycieli,
f)       Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę Pedagogiczną lub komisję, na wniosek przewodniczącego Rady,
g)      Komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułuje wnioski do zatwierdzenia przez Radę,
h)      Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych:
1)      Przed rozpoczęciem roku szkolnego i ma charakter organizacyjny. Posiedzenie dotyczy organizacji pracy w danym roku szkolnym:
A.    Przedstawienia projektu rocznego plany pracy przedszkola, jego analizy, dyskusji oraz zatwierdzenia
B.     Zapoznania nauczycieli z planem nadzoru pedagogicznego
C.     Zatwierdzenia harmonogramu pracy nauczycieli na dany rok szkolny wraz
z nadgodzinami
D.    Ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
E.     Przydziału czynności dodatkowych nauczycielom w ramach uposażenia zasadniczego
F.      Wyrażenia opinii w sprawie przyznawania tzw. dodatku motywacyjnego na dany rok szkolny
G.    Uzgodnienia ramowych rozkładów dnia dla poszczególnych oddziałów
H.    Przyjęcia ogólnego planu uroczystości i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za organizację
I.       Przypomnienia zasad BHP i ppoż. oraz obowiązujących przepisów prawa oświatowego i jego nowelizacji.
2)      W każdym półroczu po zakończeniu zajęć przedszkolnych i ma charakter analityczno- podsumowujący (dwa razy w roku szkolnym). Posiedzenia te dotyczą oceny realizacji zadań ujętych w planie pracy na dany rok szkolny w I oraz II półroczu:
A.    Samoocena nauczycieli- jak wykorzystał program, roczny plan pracy i wnioski Rady Pedagogicznej dla rozwoju dziecka, własnego warsztatu pracy i współpracy
z rodzicami
B.     Informacja dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i pracy przedszkola
C.     Ewaluacja
D.    Opracowanie wniosków do dalszej pracy
E.     Rozliczenia z czynności dodatkowych
F.      Realizacja kalendarza imprez i wycieczek
G.    Wytyczenie wniosków do pracy w następnym roku szkolnym (II półrocze)
H.    Przygotowanie harmonogramu pracy w miesiącu letnim dyżurnym (II półrocze)
I.       Sprawy bieżące (I oraz II półrocze)
3)      O charakterze szkoleniowym- nie mniej niż raz w roku szkolnym wg planu pracy Rady Pedagogicznej w zakresie samokształcenia i doskonalenia przyjętego na dany rok szkolny.

10. Datę i godzinę oraz porządek dzienny obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący Rady do wiadomości członkom co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem.

11. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany.

 

 

§ 4

 
Głosowania i wybory
 

1. Rada Pedagogiczna przyjmuje wnioski zwykłą większością głosów.

2. Wnioski powinny być numerowane, zawierać konkretną treść i adresata oraz termin realizacji.

 

 

§ 5

 
 
Uchwały i protokół
 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczą również:

a) Kandydatury nauczyciela do odznaczeń państwowych,
b)Zgłoszenia wniosku o dokonanie oceny pracy w stosunku do każdego nauczyciela oraz określonego w § 3 ust 4 pkt 8 regulaminu. Wnioski te podejmowane będą poprzez głosowanie tajne zwykłą większością głosów.

3. Uchwała, aby była ważna musi spełniać następujące warunki:

a) Zgodność z obowiązującą ustawą i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
b)Została podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

4. Każda uchwała powinna zawierać:

a) Tytuł składający się z następujących części:
1)      Nazwa i numer uchwały
2)      Data uchwały
3)      Ogólne określenie przedmiotu uchwały
b)Numer uchwały składa się z dwóch elementów:
1)      Liczby określającej kolejność
2)      Liczby wskazującej rok podjęcia.
c) Treść uchwały rozpoczyna się od podstawy prawnej, którą mogą stanowić przepisy uchwały o systemie oświaty, a także ustawowe akty wykonawcze, w których upoważniono Radę Pedagogiczną do podejmowania uchwał. Może nią być również Statut Przedszkola. Szczegółową treść ujmuje się w kilka paragrafów dotyczących przedmiotu uchwały.
d)    W końcowej części umieszcza się:
1)      Zapisy o uchyleniu wcześniej powziętych uchwał lub dokonanych w nich zmianach, jeżeli takie miały miejsce,
2)      Zapisy o wykonaniu uchwały, wskazujące organ, który będzie je wykonywał
3)      Zapisy o wejściu w życie uchwały
e) Podpis osoby upoważnionej
f) Uchwała do chwili jej podpisania jest projektem. Dopiero podpis osoby upoważnionej- przewodniczącego Rady Pedagogicznej powoduje, że projekt staje się aktem obowiązującym.

5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa przedszkola.

6. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej i jej komisji są protokołowane.

8. Funkcję protokolanta Rady Pedagogicznej pełni jeden z jej członków wybrany przez Radę na okres jednego roku.

9. Protokół sporządza w terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady pedagogicznej wpisując do księgi protokołów Rady lub księgi protokołów komisji.

10. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków umieszczoną na początku protokołu, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

11. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią.

12. Zgłoszenie uwag, poprawek następuje podczas następnego zebrania Rady pedagogicznej, która decyduje o ich wprowadzeniu do protokołu.

13. Jeżeli uwagi i poprawki zostaną wniesione i przyjęte przez Radę, wówczas protokolant obowiązany jest sporządzić „Aneks do protokołu nr … Rady Pedagogicznej z dnia … do punktu …” z wymienieniem, kto zgłasza uwagi i do którego punktu jest to uzupełnienie.

14. Protokół, do którego wniesiono poprawki nie może zostać przyjęty, a więc tym samym podpisany przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

15. O przyjęciu protokołu, do którego sporządzono aneks, świadczy podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej pod aneksem.

16. Podstawowym dokumentem działalności Rady pedagogicznej i jej komisji są książki protokołów oraz teczka zawierająca załączniki, które są ponumerowane i stanowią integralną część protokołu.

17. Załącznikami do protokołu Rady Pedagogicznej są referaty, konspekty, ankiety, sprawozdania.

18. Przysznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę, zaopatruje się klauzulą: „Księga zawiera … stron i obejmuje okres pracy Rady pedagogicznej od dnia … do dnia …”

19. Księgę protokołów należy udostępnić na terenie przedszkola jego nauczycielom, upoważnionym pracownikom organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli (w zakresie ich kompetencji).

 

 

§ 6

 
Postanowienia końcowe:
 

1. Wyciągi z protokołów tych posiedzeń Rady pedagogicznej, na których:

a)    Zgłoszono wnioski, postulaty pod adresem organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny,
b)   Podjęto uchwały zawieszone przez dyrektora przedszkola przesyła się organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

2. Przebieg posiedzenia i treść obrad Rady Pedagogicznej stanowią tajemnicę służbową. Jeżeli nauczyciel- członek Rady Pedagogicznej nie dochowa tajemnicy służbowej, wówczas stosuje się, zgodnie z Kodeksem Pracy- kary dyscyplinarne.

 
 
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data