GPE Edukacyjna

modyfikacja 2015-12-01 19:44 | odsłon 1154

Rada pedagogiczna

W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, 
             z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, 
             za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych 
             organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
             wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 
            i opiekuńczej szkoły.
 
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
           w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po
           zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być         
           organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo nadzorującego  szkołę, co 
           najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich 
           jej członków o terminie i porządku  zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 

Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy  w roku szkolnym,  
           ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności      
           szkoły.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
            1/ zatwierdzenie planów pracy szkoły, 
            2/ podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,     
            3/  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 
            4/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
            5/ podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów.
            6/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie szkoły.
 
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
            1/ organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 
               i pozalekcyjnych,
            2/ projekt planu finansowego szkoły
            3/ wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
            4/ propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
               w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
               i opiekuńczych.

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. 
               O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i -       
               nadzorujący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami   
               prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór nad szkołą jest  ostateczna.  

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. Nowelizacja jednego z 
              dokumentów szkolnych powoduje automatyczną nowelizację pozostałych w paragrafach 
              zawierających identyczne treści.

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotycząca programu wychowawczego liceum i programu               
              profilaktyki opracowanego i zatwierdzonego przez Radę Rodziców.

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego  szkołę o odwołaniu z 
              funkcji Dyrektora lub do Dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej 
               1/2 jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 
              protokołowane.

SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ IX LO W GDAŃSKU


mgr Małgorzata Balcerska-Skrobot - matematyka (urlop)

ks. mgr Juliusz Figlak - reilgia

mgr Magdalena Bajków - język angielski

mgr Eżbieta Bazan  - język polski, warsztaty dziennikarskie

mgr Zofia Błońska - język angielski

mgr Monika Buss - język polski, wiedza o kulturze

mgr Ewa Chorek - matematyka 

mgr Izabela Czapska - język angielski

dr Lidia Derebecka - język niemiecki

mgr Anna Dyl - język angielski

mgr Krzysztof Tomczak - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Ignasiak - język polski

mgr Maria Jagiełłowicz - język angielski

mgr Hanna Konczakowska-Makulec - język niemiecki

mgr Anna Juścińska - język angielski

mgr Iwona Kos - fizyka

mgr Grażyna Kościńska - chemia, przyroda przedmiot uzupełniający

mgr Barbara Kwaśniewska - fizyka, przyroda przedmiot uzupełniający

mgr Marek Kwiatkowski - informatyka, technologia inf., etyka

mgr Aleksandra Lica - religia

mgr Aniela Licznerska - język polski

mgr Magdalena Zmarzlik - wychowanie fizyczne

mgr Gabriela Murach - wychowanie fizyczne

mgr Dariusz Ostapowicz - historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Joanna Potocka - biologia, warsztaty ekologiczne

mgr Maciej Raczyński - historia, informatyka

mgr Małgorzata Radziszewska - język niemiecki

mgr Magdalena Rudnicka - psycholog

mgr Mirosława Sawa - biblioteka

mgr Ewa Seledyn - matematyka

mgr Stanisław Strehl - matematyka

mgr Jan Stempczyński - wychowanie fizyczne (urlop)

mgr Teresa Ulewicz-Słowińska - geografia, przedsiębiorczość

mgr Izabela Kraska - język niemiecki

mgr Renata Witucka - informatyka

mgr Roman Zabłudowski - wf


ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
a) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; 
b) układanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
c) współdziałanie w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
2. Dyrektor Szkoły powołuje zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły. 
3. Celem zespołów, o których mowa w pkt. 2 jest podnoszenie jakości pracy w obszarach stanowiących zakres ich działania, w szczególności poprzez: 
a) diagnozowanie osiągnięć uczniów, 
b) organizowanie różnych form podnoszących aktywność uczniów, 
c) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli wchodzących w skład zespołów; 
d) współpracę z podobnymi zespołami w innych szkołach, 
e) aktywny udział w pracy Szkoły. 

ZESPOŁY MIĘDZYPRZEDMIOTOWE

- Zespół polonistyczny - Przewodnicząca: prof. Elżbieta Baza

- Zespół języka angielskiego - Przewodnicząca: prof. Zofia Błońska

- Zespół języka niemieckiego - Przewodnicząca: prof. Małgorzata Radziszewska

- Zespół historyczny + WOS + przedsiębiorczość - Przewodniczący: prof. Maciej Raczyński

- Zespół matematyczno-informatyczny - Przewodniczący: prof. Iwona Kos

- Zespół przyrodniczy - Przewodnicząca: prof. Grażyna Kościńska

- Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i PO- Przewodnicząca: p. Gabriela Murach

- Zespół wychowawczy - Przewodniczący: prof. Magdalena Rudnicka

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze