GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 14:24 | odsłon 906

Przedmiot działania i kompetencje1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Celem wychowania przedszkolnego jest:
a) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 b) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
c) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
d) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach 
z dziećmi i dorosłymi.
e) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
f) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
g) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym   oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 h) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
i) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
j) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
a) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
b) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
c) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
d) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
e) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
f) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
g) Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
h) Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
i) Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
j) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
k) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
l) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
m) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
n) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
o) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności:
a) Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
b) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
c) Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
d) Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno - pedagogiczną.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data