GPE Edukacyjna

modyfikacja 2015-12-01 19:40 | odsłon 705

Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, 
a w szczególności:

umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości,
umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wyboru zawodu,
sprawuje opiekę pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą,
wychowuje w celu rozwijania u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata
zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,
upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje postawy wobec ochrony środowiska

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze