GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 15:10 | odsłon 937

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Wyciąg ze Statutu Ośrodka:

[...] 

III. ORGANY OŚRODKA I ICH KOMPETENCJE
§15.
1. Organami ośrodka są:
    1) dyrektor ośrodka;
    2) rada pedagogiczna;
    3) rada rodziców.

§16.
1. Dyrektor kieruje działalnością ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników ośrodka.
3. Sprawuje opiekę nad wszystkimi wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej , podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
5. Jest odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z zarządzeń organów nadzorujących ośrodek.
6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka, zaopiniowanymi przez radę pedagogiczną.
7. Jest odpowiedzialny za poziom edukacyjno – terapeutyczny i opiekuńczo – wychowawczy w ośrodku.
8. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań i ich doskonalenia zawodowego.
9. Tworzy w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz opiekuńczo – wychowawczych.
10. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w ośrodku nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
4) współpracy w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną oraz z radą rodziców;
5) współdziałania ze szkołami wyższymi oraz zakładami dokształcania nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
6) współpracy ze związkami zawodowymi istniejącymi w ośrodku;
7) może utworzyć stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze;
8) powierzenia stanowisk i odwołania z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego ośrodek oraz rady pedagogicznej;
9) opracowania rocznego planu pracy ośrodka;
10) wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli;
11) współdziałania z radą pedagogiczną ośrodka przy opracowaniu i wdrażaniu wewnętrznego systemu zapewniania jakości pracy;
11. Dyrektor ośrodka opracowuje szczegółowy zakres obowiązków dla wicedyrektora.
§17.
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem ośrodka w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ośrodku.
3. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor ośrodka.
5. Kompetencje stanowiące rada realizuje poprzez podejmowanie uchwał.
6. Inne kompetencje rady są realizowane poprzez formułowanie wniosków i opinii.
7. Do kompetencji stanowiących rady należy:
1) zatwierdzanie planów, programów ośrodka;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w ośrodku;
4) przygotowanie projektu statutu ośrodka lub jego zmian;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.
8. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i po za lekcyjnych w poszczególnych formach organizacyjnych;
2) projekt planu finansowego ośrodka;
3) propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjno – terapeutycznych i wychowawczo – opiekuńczych;
4) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
5) powierzenia stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych lub odwołania z tych stanowisk.
6) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ośrodka przez organ prowadzący.
7) Kandydata na stanowisko dyrektora proponowanego przez organ prowadzący w przypadku gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.
9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
10. Dyrektor ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa.
11. Zebrania rady są protokołowane.
12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników ośrodka.
13. Plenarne zebrania rady pedagogicznej ustala się w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż trzy zebrania w ciągu roku szkolnego.
14. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzorującego lub co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.
15. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie.
16. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
17. Dokonuje wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do udziału w pracach zespołu rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.
18. Dokonuje wyboru członków rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej na stanowisko dyrektora.
19. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
§ 18.
1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków ośrodka.
2. Rada rodziców współdziała z dyrekcją ośrodka oraz radą pedagogiczną.
3. Opiniuje prace nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w okresie stażu.
4. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem ośrodka.
5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka.
6. W celu wspierania działalności statutowej ośrodka rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
§19.
1. Za całokształt stosunków interpersonalnych odpowiada dyrektor ośrodka.
2. Spory kompetencyjne między organami ośrodka rozstrzyga dyrektor lub wyznaczony przez niego wicedyrektor z udziałem osób trzecich w roli mediatora.
3. Konflikty pomiędzy nauczycielami rozstrzyga dyrektor lub wicedyrektor ośrodka.
4. Konflikty pomiędzy dyrektorem lub wicedyrektorem ośrodka a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący ośrodek lub sprawujący nadzór pedagogiczny.
5. Konflikty między rodzicami a innymi organami rozstrzyga dyrektor lub wicedyrektor ośrodka.
6. We wszystkich przypadkach spornych stronom przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego ośrodek.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data