GPE Edukacyjna

modyfikacja 2018-11-29 13:50 | odsłon 980

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami przedszkola są:
 
I.              Dyrektor
II.             Rada Pedagogiczna
III.            Rada Rodziców
 
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i Statutem.
 
Skład Organów Przedszkola nr 71 w roku szkolnym 2013/2014:
                 I. Dyrektor przedszkola:
              Lucyna Gużewska
                 IIRada Pedagogiczna:
              Małgorzata Kowalik
                      Iwona Bollmann
                      Krystyna Wądołkowska
                      Krystyna Dulko
                      Małgorzata Kozubek
                      Anna Śliwka
                      Katarzyna Góral
 
                III. Rada Rodziców:
          Katarzyna Bobkowska - przewodniczący
           Lucyna Czaja  - wiceprzewodniczący
           Katarzyna Horny - sekretarz
           Anna Olitkowska - skarbnik
                   Anna Olitkowska – komisja rewizyjna
 
         ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
1.        Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
2.        Sprawuje nadzór pedagogiczny i jest odpowiedzialny za poziom dydaktyczno-wychowawczy Przedszkola.
3.        Podaje do 31 marca do publicznej wiadomości informacje o zestawie programów nauczania. Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
4.        Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonalenia zawodowego.
5.        Zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
6.        Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych na terenie Przedszkola, wybiegających poza podstawy programowe (zajęcia dodatkowe).
7.        Realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej, oraz organu prowadzącego Przedszkole, a także zalecenia nadzoru pedagogicznego.
8.        Sprawuje nadzór administracyjny.
9.        Sprawuje opiekę na dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarza warunki ich rozwoju psychofizycznego.
10.     Opracowuje program rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną
11.     Opracowuje mierzenie, jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalenie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników.
12.     Wykonuje projekt organizacyjny dla placówki na bieżący rok szkolny i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
13.     Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały.
14.     Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.
15.     Kieruje polityką kadrową Przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola.
16.     Przyznaje nagrody oraz udziela kar pracownikom.
17.     Dysponuje środkami określonymi przez Zarząd Gminy w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność     za ich prawidłowe wykorzystanie.
18.     Występuje z wnioskami zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień.
19.     Dyrektor zatwierdza i zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień awansu zawodowego.
20.     Dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego.
21.     Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
22.     Współpracuje z organami związkowymi wskazanymi przez pracownika.
23.     Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowy
 
 
KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
1.        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem uchwałodawczym i opiniującym w zakresie statutowych zadań Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3.        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4.        Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz zawiadamia o terminie i porządku zebrania.
5.        Rady Pedagogiczne są protokołowane.
6.        W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organu prowadzącego     i nadzorującego Przedszkole oraz osoby zaproszone.
7.        Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, na półrocze i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę potrzeb.
8.        Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Przedszkole, z inicjatywy Przewodniczącego winno w nich uczestniczyć, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
9.        Obrady Rady Pedagogicznej objęte są tajemnicą, nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach.
10.     Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane bezpośrednio tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
11.     Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
12.     Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadnia stanowisko, co do podjęcia decyzji.
13.     Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością, co najmniej 2/3 głosów jej członków.
 
 
Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 40
1.        R a d a   P e d a g o g i c z n a   o p i n i u j e   w   s z c z e g ó l n o ś c i:
-     organizację pracy placówki,
-     projekt planu finansowego Przedszkola,
-     wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
-     propozycje Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
-     propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
-     dopuszczenie do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego
2.        D o   k o m p e t e n c j i   R a d y   P e d a g o g i c z n e j   należy:
-     zatwierdzanie rocznego planu pracy Przedszkola (łącznie z programami wychowania i nauczania oraz zestawami podręczników),
-     przygotowywanie projektu Statutu Przedszkola, jego zmian i zatwierdzanie go,
-     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola,
-     ustalanie regulaminu swojej działalności,
-     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
-     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w Przedszkolu.
3.        R a d a   P e d a g o g i c z n a   wnioskuje:
-     o nadanie imienia placówce,
-     o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.
 
KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
1.  W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci, której celem jest wnioskowanie oraz opiniowanie w sprawach Przedszkola oraz wydawanie opinii o nauczycielu.
2.  Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
3.  Rada Rodziców działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin, w którym określa:
-  wewnętrzną strukturę,
-  tryb pracy rady,
Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.
4.  W skład Rady Rodziców wchodzą:
-  po jednym przedstawicielu każdego oddziału.
Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców odbywa się w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
5.  Rada Rodziców w celu wsparcia działalności Przedszkola może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
6.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
7.  F o r m y   w s p ó ł d z i a ł a n i a   r o d z i c ó w   i   n a u c z y c i e l i   u w z g l ę d n i a j ą   p r a w o   r o d z i c ó w d o:
-  znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy Przedszkola i planów miesięcznych,
-  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
-  wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny uwag na temat pracy Przedszkola,
-  według potrzeb organizowane są spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i pracy całego zespołu przedszkolnego
-  Rada Rodziców przekazuje uwagi do nadzoru pedagogicznego w uzasadnionych sprawach.
8.   Rada Rodziców może wnioskować:
      -        o dokonanie oceny nauczyciela,
      -        zwolnienie nauczyciela
9.   Rada Rodziców opiniuje:
      -        innowacje pedagogiczne,
      -        plan pracy przedszkola,
      -        plan rozwoju przedszkola,
      -        projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
10. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał adresowanych do dyrektora przedszkola i rady
      pedagogicznej, bądź do organów nadzorujących lub samych rodziców. Uchwały te nie mają prawa mocy
      wiążącej. Dyrektor może dokonać ich transformacji na treść własnego zarządzenia lub uchwały Rady
      Pedagogicznej.
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA
1.   Współdziałanie między Dyrektorem a Radą Rodziców wyraża się w:
a)       uczestnictwie Dyrektora w posiedzeniach Rady Rodziców,
b)       realizowaniu przez Dyrektora wniosków i uwag rodziców,
c)        indywidualnym kontakcie z rodzicami.
2.   Współdziałanie między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną wyraża się w:
a)       uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
b)       wykonywaniu uchwał Rady Pedagogicznej,
c)        prowadzeniu zeszytu zarządzeń.
3.   Współdziałanie między Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców wyraża się w:
a)       okresowych spotkaniach nauczycieli z rodzicami,
b)       indywidualnych rozmowach nauczycieli z rodzicami.
4.   W razie zaistnienia sporu między organami Przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o jego rozstrzygnięcie:
a)       do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku sporu między Dyrektorem,  a Radą Pedagogiczną,
b)       do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku sporu między Radą Rodziców a Dyrektorem,
c)        do Dyrektora Przedszkola w przypadku sporu między Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną,
d)       do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku sporu między Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data