GPE Edukacyjna

modyfikacja 2017-02-15 12:28 | odsłon 908

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE
  • Dyrektor IX LO w Gdańsku - mgr Małgorzata Solowska
  • Wicedyrektor IX LO w Gdańsku - mgr Marek Kwiatkowski
ROZDZIAŁ IV SATUTU IX LO -  ORGANY  SZKOŁY
 (kompetencje dyrektora szkoły)

§11.1. Organami szkoły są: 
     1/ Dyrektor Szkoły,
     2/ Rada Pedagogiczna, 
     3/ Rada Rodziców, 
     4/ Samorząd Uczniowski. 

§11.2.  W szkole tworzy się  stanowisko jednego Wicedyrektora. 

§11.3.Dyrektor liceum za zgodą organu prowadzącego liceum, może tworzyć dodatkowe stanowiska 
           wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich 
           dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

§11.4.  Zasady powoływania i kompetencje organów szkoły określa ustawa i niniejszy statut.

§12.1.  Dyrektor Szkoły:
            1/ kieruje działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 
            2/ sprawuje nadzór pedagogiczny – jeśli jest to osoba niebędąca nauczycielem powołana na to 
                stanowisko , przez organ prowadzący nie może prowadzić nadzoru pedagogicznego,
            3/ sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
               przez aktywne działania prozdrowotne, 
            4/ realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
            5/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły  zaopiniowanym przez Radę 
               Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może     
               organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,     
            6/ wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

            7/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów  szczególnych,                  
            8/  zawiera  wszelkiego rodzaju umowy związane z działalnością placówki, 
            9/ współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 
                pedagogicznych,
           10/ odpowiada za właściwą organizacje i przebieg egzaminów maturalnych w szkole.
           11/stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
                organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
                wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
                opiekuńczej szkoły lub placówki
           12/podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą 
                 obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

§12.2. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły.
            Skreślenie następuje na podstawie uchwały  Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu. 
            W uzasadnionych wypadkach uczeń  na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez 
            Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

§12.3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w  szkole nauczycieli i pracowników  nie będących 
            nauczycielami.

 §12.4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 
           1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
           2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
           3/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,                              
               w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień oraz ocen dorobku zawodowego nauczycieli dla nauczycieli    
               oraz innych pracowników  szkoły. 

§12.5. Dyrektor Szkoły po przedstawieniu przez nauczyciela szkolnego programu nauczania i po zasięgnięciu
            opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole zestaw programów nauczania.

§12.6. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania 
           całości podstawy programowej kształcenia ogólnego.

§12.7. Dyrektor Szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi  podręcznikami 
            na terenie szkoły.

§12.8. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze